fbpx

Internal medicine

Who are your doctors?

Dedication and expertise supported by state-of-the-art equipment

In the era of increased incidence of lung diseases, internal and pulmonary examinations have become especially important.

In the words of the associates

Give us a call

Scroll to Top

Dr sc. med. Nena Milačić je rođena u Nikšiću i odrasla u Podgorici. Medicinski fakultet je završila u Nišu, kao i specijalizaciju iz oblasti interne medicine. Subspecijalizaciju pulmologije i doktorat je takođe završila na Niškom fakultetu. Od 2002. godine radila je u KCCG i bila asistent interne medicine i medicine bola na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Trenutno je predavač i član projekta Medicina bola koji organizuje Evropska Unija. Učesnik je i predavač brojnih kongresa.

U poliklninici Moj Lab dr sc. med. Nena Milačić  obavlja internističke i kompletne pulmološke fizikalne preglede. Takođe, očitava RTG snimke pluća i bavi se kompletnom funkcionalnom dijagnostikom pluća kojoj pripadaju: spirometrija sa bronhoprovokacijom, difuzija, bodipletizmografija.

Planovi za budućnost u poliklinici Moj Lab su UZ pregledi pluća  i brojne nove analize i medicinski pristupi, koji do sada nisu bili dostupni u Crnoj Gori.

Dr Jovan Utješinović je završio medicinski fakultet u Nišu, a specijalizirao na Univerzitetu u Beogradu. Od 1999. godine ordinira u Domu zdravlja u Nikšiću. Od 2006. godine radi kao specijalista za plućne bolesti I tuberkulozu u Centru za plućne bolesti u Nikšiću. Šest godina je ordinirao u Centru za plućne bolesti Stari aerodrom u Podgorici, a četiri godine u Centru za plućne bolesti Doma zdravlja Cetinje. Predsjednik je ljekarske komisije Crvenog krsta Nikšić i edukator prve pomoći. Angažovan je u Nacionalnom timu za COVID protokol. Jedan je od autora i glavni urednik Vodiča za prvu pomoć, autor knjige Tuberkuloza, koautor zapaženih radova iz pulmologije. Bio je predavač na Kongresu crnogorske medicine sa temom Alvesco aerosol i Zašto stati na pola puta. Više puta je svoje znanje  prezentovao u okviru ljekarskih konferencija kod nas i u regionu, kao što je Prikaz slučaja na Pulmološkim danima Crne Gore, Pulmološkom kongresu Srbije i Pulmološkim danima BIH i Vojvodine.

Infektološke preglede i preglede iz domena kliničke farmakologije obavlja dr Brankica Dupanović, specijalista za infektivne bolesti, magistar medicinskih nauka i  subspecijalista kliničke farmakologije

Dr Brankica Dupanović, mr.sci.med, rođena je u Sarajevu, gdje je završila gimnaziju i Medicinski fakultet, specijalizaciju iz oblasti infektivnih bolesti, kao i postdiplomske studije iz oblasti neurologije. Odbranila je magistarsku tezu pod nazivom „Bakterijski gnojni meningoencefalitis – odnos predispozicije i faktora rizika na pojavu, tok i ishod,” na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Subspecijalizaciju iz kliničke farmakologije završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Do 2000. godine je radila u Domu zdravlja i Opštoj bolnici u Baru. Više od 20 godina radi u Kliničkom centru Crne Gore. Asistent je na predmetu Infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Učesnik je i predavač brojnih kongresa. Član je naučnog odbora za antimikrobnu hemoterapiju i terapiju kancera jugoistočne Evrope. 

Objavila je  više stručno-naučnih radova kao autor ili koautor. Čest je predavač na brojnim konferencijama i kongresima u zemlji i inostranstvu, kao što su Udruženje infektologa Srbije, Hrvatskog udruženja za putničku, tropsku medicinu; Kongres infektologa i mikrobiologa Bosne i Hercegovine, Hrvatska Konferencija za antimikrobnu hemoterapiju i terapiju kancera jugoistočne Evrope, Ekspertski forum centralne i istočne Evrope za hepatitise i HIV, Internacionalni sastanak za HIV/AIDS itd. Teme njenih predavanja su: savremeni pristupi u liječenju virusnih hepatitisa, HIV/AIDS-a,  infekcija nervnog sistema, gastrointestinalnih infekcija, infekcija izazvanim virusom infektivne mononukleoze i drugim herpes virusima, parazitarnim infekcijama. Znanje iz svoje oblasti je podijelila sa drugim ekspertima, kao učesnik Konferencije za antimikrobnu hemoterapiju i terapiju kancera jugoistočne Evrope, Ekspertskog foruma centralne i istočne Evrope za hepatitise i HIV, Internacionalnog sastanka za HIV/AIDS. Član je sekcije infektologa Crne Gore, Član Srpskog udruženja za antimikrobnu terapiju,  dopisni član Internacionalne medicinske akademije Bugarske, kao i Internacionalnog udruženja za hemoterapiju.

Dr spec. infektologije Ana Bubanja je rođena u Bijelom Polju. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Podgorici 2010. godine. Nakon pripravničkog staža obavljenog u Domu zdravlja Danilovgrad, 2012. godine, nastavlja svoj staž kao klinički doktor na Klinici za infektivne bolesti u Kliničkom centru Crne Gore. Specijalizirala je infektologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sa najvećom ocjenom. Nakon specijalističkih studija, ordinira na Klinici za infektivne bolesti. Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma, član je Udruženja infektologa Crne Gore, kao i Komisije za zaštitu stanovništva od Covid-19.

Rođen je u Podgorici, medicinski fakultet je završio u Kragujevcu, a specijalizaciju na Beogradskom univerzitetu. Specijalizaciju iz oblasti hematologije je završio 1997. godine, takođe na Beogradskom univerzitetu. Svoje dalje usavršavanje je nastavio na Beogradskom univerzitetu i to na magistarskim studijama, gdje je i stekao magistarsko zvanje. Od 2006. godine bio je na doktorskim studijama na Podgoričkom univerzitetu, a 2007. godine je odbranio magistarsku tezu na temu – Prognostički faktori kod bolesnika sa nehočkinskim limfomima želuca i crijeva.

Svoje radno iskustvo započeo je radom na hematološkom odjeljenju Interne klinike KBC u Podgorici, gdje je sada načelnik Intezivne i poluintezivne jedinice centra za hematologiju. Od 1998. je počeo sa radom na Medicinskom fakultetu u Podgorici kao Stručni saradnik na predmetu Interna medicina, a godinu kasnije je postao profesor hematologije sa transfuziologijom u Srednjoj medicinskoj školi u Podgorici.

Dr Vesko Vujičić je dobitnik brojnih priznanja, među kojima je Godišnja nagrada Kliničkog Centra Crne Gore za postignute rezultate. Član je Evropskog udruženja hematologa, autor i koautor oko 100 radova prikazanih na republičkim, bivšim federalnim, balkanskim i evropskim kongresima. Mentor i komentor više studentskih radova na kongresima studenata medicine u Sofiji, Ohridu, Beogradu, Zagrebu, Kairu i Berlinu. Predavač na više stručnih skupova i autor smjernica za liječenje pacijenata sa CML.

Rođen je 1965. godine u Podgorici. Redovni je profesor Interne medicine i gastroenterologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i načelnik Odjeljenja gastroenterologije na Klinici za gastroenterohepatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu. Član je Evropskog Borda za gastroenterologiju i hepatologiju (Europen Board for Gastroenterology and Hepatology – EBGH), Komiteta za kontinuiranu medicinsku edukaciju Evropskog borda za gastroenterologiju i hepatologiju (EBGH CME Committee). Nacionalni je predstavnik Srbije u Evropskom udruženju za kolitis i Kronovu bolest (ECCO). Bio je predsjednik Udruženja gastroenterologa Srbije od 2014. do 2018. godine. Autor je ili koautor 53 rada i 92 sažetka iz oblasti gastroenterologije i hepatologije na domaćim i internacionalnim kongresima. Napisao je poglavlja u 4 knjige/udžbenika iz oblasti gastroenterologije i hepatologije.

Brigita Smolović je završila Medicinski fakultet u Beogradu i prije započinjanja apsolventskog roka, a na istom fakultetu je i specijalizirala. Užu specijalizaciju iz oblasti gastroenterohepatologije završila je odbranivši rad: Značaj Helicobacter pylori gastritisa u nastanku ulkusne bolesti kod pacijenata na nesteroidnim anti-inflamatornim lijekovima na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Od 2005. godine radi kao specijalista interne medicine na Internoj klinici, Odjeljenje gastroenterohepatologije, KCCG, a od 2008. godine na istom odjeljenju radi kao uži specijalista-gastroenterohepatolog.
 
Kao konsultant je učestvovala u pisanju „National colorectal cancer prevention program“- projekat Svjetske banke za unapređenje sistema zdravstva u Crnoj Gori.
Boravila je u Referentnom centru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Zavod za gastroenterologiju-Kliničko bolnički centar Zagreb, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na edukaciji za intervencijski ultrazvuk. Boravila je u Hamburgu, na kursu “Medical expert training in endocapsule endoscopy”.
Član je brojnih ljekarskih udruženja (Društva ljekara Crne Gore, ESGE, EASL, WGO, UEG) i predsjednik je Udruženja gastroenterohepatologa Crne Gore.    
   
Na Univerzitetu Crne Gore izabrana je u zvanje vanrednog profesora, katedra Interne medicine, Medicinski fakultet u Podgorici. Dvadeset radova dr Smolović je objavljeno u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka. Tokom ovih godina aktivno učestvuje na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima gastroenterohepatologa, a rezultate svog rada prezentovala je na oko 60 međunarodnih kongresa, simpozijuma i seminara i u više od 40 zemalja. Mentor je na dodiplomskom i postdiplomskom studiju za Internu medicinu.
 
Učestvovala je u pisanju priručnika za Neuroendokrine tumore gastrointestinalnog trakta i pankreasa; GIST-gastrointerstinalni stromalni tumori, rijetki tumori digestivnog trakta. Dijagnostika i liječenje: podsjetnik za izabrane ljekare, kao i za Upalne bolesti crijeva.
Autor je Nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse – Protokol za liječenje uliceroznog kolitisa i Nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse – Protokol za liječenje Helicobacter pylori infekcije, objavljenih 2019. godine u Biltenu ljekarske komore.
Ispred Udruženja gastroenterologa Crne Gore jedan je od organizatora EAGEN, Postgraduate Course.
Više godina organizovala je takođe ispred Udruženja gastroenterologa Crne Gore, Svjetski dan digestivnog zdravlja, WDHD.

Kroz kontinuranu edukaciju prenosi rezultate naučnog rada u praksu ljekarima i farmaceutima u Crnoj Gori.

Rođena je u Zvorniku, (BiH), gdje je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz urgentne medicine je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu je odbranila pred Katedrom za reumatologiju VMA 1997. Doktorsku disertaciju pred istom katedrom januara 2004. i tako postala prvi doktor medicinskih nauka iz oblasti reumatologije u Crnoj Gori. Još uvijek je jedina žena koja je odbranila doktorsku tezu iz reumatologije kod nas.

Nakon završene gimnazije u Podgorici, obrazovanje je nastavila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz endokrinologije je završila u istoj ustanovi.

U dva navrata je išla na edukaciju iz oblasti Dijabetologije Steno Diabetes Center u Kopenhagenu, a u tri navrata se edukovala u oblasti Neuroendokrini tumori, dijagnostika i liječenje na Akademiska Sjukhuset, Uppsala University Hospital, dok se na Zlatiboru na Institutu za bolesti štitaste žlijezde edukovala iz oblasti Tireologije. Predsjednica je Udruženja endokrinologa Crne Gore. Članica je brojnih udruženja: Evropskog udruženja endokrinologa, ECAS-a koji ima za cilj da podigne profil evropske endokrinologije kroz veću saradnju između Evropskog društva za endokrinologiju i nacionalnih endokrinih društava u Evropi, EASD, ETA, ADA, ATE, ENETS i Editorial Board-a naučnog časopisa “The Endocrine Oncology and Metabolism”.

Zaposlena je u KCCG na mjestu načelnice Intezivne jedinice interne klinike. Svakodnevno radi sa pacijentima oboljelim od dijabetesa, bolestima štitaste žlijezde, paratireoidnih žlijezda, neuroendokrinim tumorima, endokrinim tumorima. Takođe, svakodnevni radi u oblastima reproduktivne endokrinologije i zdravlja, osteoporoze, poremećaji metabolizma, lipidologija. Ima iskustvo u radu na osteodenzitometriji (DXA scan).

Mr sci. med. Predrag dr Maraš Specijalista interne medicine i magistar iz oblasti endokrinologije U PZU „Moj lab“ obavlja specijalističke preglede iz oblasti opšte interne medicine i endokrinologije – dijabetesa tipa 2; gojaznosti i poremećaja vezanih za nepravilnu ishranu sa mjerenjem ukupne težine,ali i sastava-kompozicije tijela metodom bioelektrične impedance – body scan; bolesti štitaste i drugih žlijezda sa unutrašnjim lučenjem; DEXA – osteodenzizometriju kičme, kuka, podlaktice i cijelog tijela sa tumačenjem rezultata dobijenih mjerenjem gustine koštane mase – BMD(bone mineral densiti).  

Diplomirao je na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Specijalizirao je internu medicinu na  Vojno – medicinskoj akademiji u Beogradu, odbranio magisterijum iz oblasti endokrinologije na temu „Dijabetes tipa 2 i osteoporoza kod muškaraca“, na Vojno – medicinskoj akademiji u Beogradu. 

Obavio je  ljekarski staž u vojnoj bolnici Novi Sad, radio je kao ljekar opšte medicine i bio Upravnik garnizonske ambulante Bar. Specijalistički staz iz interne medicine je obavio u  u VMA Beograd . Radio je kao specijalista interne medicne na internom kabinetu Vojno – medicinskog centra u Podgorici i obavljao  dužnost Upravnika VMC – a Podgorica u činu pukovnika VSCG i VCG. Posebna sfera interesovanja dr Maraša je nutricionizami i izrada različitih programa pravilne ishrane – za mršavljenje ili dobijanje u težini; programa sportske ishrane za rekreativce i profesionalce. 

Profesor doktor Miloš Žarković Specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinolog je redovni profesor Interne medicine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalista je Interne medicine i subspecijalista endokrinologija. Odbranio je doktorsku tezu pod naslovom Mogućnosti otkrivanja epizodične sekrecije hormona. Postdoktorske studije je proveo u laboratoriji profesora Žan-Klod Henquin (University of Louvain Faculty of Medicine, Brussels). 

Prof. Dr  Žarković je načelnik odeljenja za bolesti štitne žlijezde Klinike za endokrinologiju u Beogradu. Vodi i centar za Grejvsovu orbitopatiju, koji je dio EUGOGO (Evropske grupe za Grejvsovu orbitopatiju). Član je uredništva časopisa više endokrinoloških časopisa i predsjednik Srpskog tiroidnog društva. 

Sekretar je Evropske grupe za Grejvsovu orbitopatiju i član European Thyroid Association Guidelines Board. Objavljivao je stručne radove u svim vodećim endokrinološkim časopisima kao što su JCEM, Thyroid, European Journal of Endocrinology i drugi i redovni je recenzent u vodećim endokrinološkim časopisima. 

Doktor Damjanov je svoju skoro 40 godina dugu karijeru gradio na Institutu za reumatologiju u Beogradu, počevši od pozicije kliničkog ljekara, do pozicije direktora Instituta i profesora na katedri interne medicine. Prof. dr Nemanja Damjanov je autor i koautor preko 189 radova. Među brojnim studijama u kojima je učestvovao je i ona koja je dokazala efikasnost i bezbjednost Orthokin metode u liječenju hroničnog bola ramena.

Član je, osnivač i sekretar EULAR (European League Against Rheumatism) i predsjednik je URESA (Udruženje reumatologa Srbije).
Iskoristite mogućnost da vas pregleda ovaj renomirani stručnjak podržan najsavremenijom opremom dostupnom u poliklinici Moj Lab.