fbpx

Poliklinika Budva

Naš tim

Priprema pacijenta

Adekvatna priprema pacijenta je od suštinskog značaja za uspješno sprovođenje medicinskih procedura i zahvata. Stoga je izuzetno važno da se strogo pridržavate svih uputstava kako bi se ljekaru omogućio dobar uvid u Vaše zdravstveno stanje.

Uvaženi pacijenti, molimo da detaljno proučite uputstva i u slučaju nejasnoća, budite slobodni da pozovete Call Centar Poliklinike Moj Lab:  19989.

Budva

Filipa Kovačevića bb
Preko puta Doma Zdravlja
poliklinika@mojlab.me
Ponedjeljak – nedjelja: 08-21h
19989

Pozovite nas

Scroll to Top

Mr Ph Najdana Gligorović Barhanović, svoj radni angažman je otpočela u  Kliničko bolničkom centru Crne Gore, kao specijalista medicinske biohemije, niz godina je bila načelnica Odjeljenja za laboratorijsku endokrinologiju i specifične markere, zatim direktor Centra za kliničko laboratorijsku dijagnostiku. Supspecijalizaciju iz oblasti laboratorijske endokrinologije završila je 2013. godine. Svoje bogato znanje i iskustvo je prenosila studentima medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i brojnim specijalizantima iz oblasti laboratrijske medicine.

Član je više nacionalnih i internacionalnih organizacija kao što su Crnogorsko društvo, Balkanska, Evropska i Internacionalna federaciji za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu.

Jedan je od nosilaca niza naučnih projekata sprovedenih pod pokroviteljstvom MZ Crne Gore i SZO. Svoje stručne radove je objavila u brojnim publikacijama i međunarodnim naučnim časopisima.

Nakon završenih osnovnih i specijalističkih studija svoj radni staž započela je u Domu zdravlja u Budvi, prvo kao ljekar opšte prakse i hitne pomoći, a onda kao šef Higijensko epidemiološke službe nakon završene specijalizacije. Zatim je radila u privatnoj mikrobiološkoj laboratoriji Milmedika, bila je angažovana na velikom broju projekata, učestvovala na akreditaciji Sanitarne mikrobiologije Doma zdravlja u Baru i predsjednica je Sekcije ljekara mikrobiologa Crne Gore od 2015. Sada je dio tima laboratorije Moj Lab što joj, kako navodi, predstavlja najveći izazov u dosadašnjoj karijeri.

Dr Slađana Aničič, specijalista patološke anatomije, rođena je  u Pljevljima, gdje je zavrišila gimnaziju. Medicinski fakultet je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kao i specijalizaciju patološke anatomije na Univerzitetu Kliničkog Centra u Beogradu. Tri godine je radila u ginekološkoj bolnici Narodni front u Beogradu. Od 2015. godine je radila u Klinčkom Centru Crne Gore, a od 2020. godine postaje član Moj Lab tima.

Dr sc. med. Nena Milačić je rođena u Nikšiću i odrasla u Podgorici. Medicinski fakultet je završila u Nišu, kao i specijalizaciju iz oblasti interne medicine. Subspecijalizaciju pulmologije i doktorat je takođe završila na Niškom fakultetu. Od 2002. godine radila je u KCCG i bila asistent interne medicine i medicine bola na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Trenutno je predavač i član projekta Medicina bola koji organizuje Evropska Unija. Učesnik je i predavač brojnih kongresa.

U poliklninici Moj Lab dr sc. med. Nena Milačić  obavlja internističke i kompletne pulmološke fizikalne preglede. Takođe, očitava RTG snimke pluća i bavi se kompletnom funkcionalnom dijagnostikom pluća kojoj pripadaju: spirometrija sa bronhoprovokacijom, difuzija, bodipletizmografija.

Planovi za budućnost u poliklinici Moj Lab su UZ pregledi pluća  i brojne nove analize i medicinski pristupi, koji do sada nisu bili dostupni u Crnoj Gori.

Dr Jovan Utješinović je završio medicinski fakultet u Nišu, a specijalizirao na Univerzitetu u Beogradu. Od 1999. godine ordinira u Domu zdravlja u Nikšiću. Od 2006. godine radi kao specijalista za plućne bolesti I tuberkulozu u Centru za plućne bolesti u Nikšiću. Šest godina je ordinirao u Centru za plućne bolesti Stari aerodrom u Podgorici, a četiri godine u Centru za plućne bolesti Doma zdravlja Cetinje. Predsjednik je ljekarske komisije Crvenog krsta Nikšić i edukator prve pomoći. Angažovan je u Nacionalnom timu za COVID protokol. Jedan je od autora i glavni urednik Vodiča za prvu pomoć, autor knjige Tuberkuloza, koautor zapaženih radova iz pulmologije. Bio je predavač na Kongresu crnogorske medicine sa temom Alvesco aerosol i Zašto stati na pola puta. Više puta je svoje znanje  prezentovao u okviru ljekarskih konferencija kod nas i u regionu, kao što je Prikaz slučaja na Pulmološkim danima Crne Gore, Pulmološkom kongresu Srbije i Pulmološkim danima BIH i Vojvodine.

Dr spec. infektologije Ana Bubanja je rođena u Bijelom Polju. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Podgorici 2010. godine. Nakon pripravničkog staža obavljenog u Domu zdravlja Danilovgrad, 2012. godine, nastavlja svoj staž kao klinički doktor na Klinici za infektivne bolesti u Kliničkom centru Crne Gore. Specijalizirala je infektologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sa najvećom ocjenom. Nakon specijalističkih studija, ordinira na Klinici za infektivne bolesti. Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma, član je Udruženja infektologa Crne Gore, kao i Komisije za zaštitu stanovništva od Covid-19.

Infektološke preglede i preglede iz domena kliničke farmakologije obavlja dr Brankica Dupanović, specijalista za infektivne bolesti, magistar medicinskih nauka i  subspecijalista kliničke farmakologije

Dr Brankica Dupanović, mr.sci.med, rođena je u Sarajevu, gdje je završila gimnaziju i Medicinski fakultet, specijalizaciju iz oblasti infektivnih bolesti, kao i postdiplomske studije iz oblasti neurologije. Odbranila je magistarsku tezu pod nazivom „Bakterijski gnojni meningoencefalitis – odnos predispozicije i faktora rizika na pojavu, tok i ishod,“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Subspecijalizaciju iz kliničke farmakologije završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Do 2000. godine je radila u Domu zdravlja i Opštoj bolnici u Baru. Više od 20 godina radi u Kliničkom centru Crne Gore. Asistent je na predmetu Infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Učesnik je i predavač brojnih kongresa. Član je naučnog odbora za antimikrobnu hemoterapiju i terapiju kancera jugoistočne Evrope. 

Objavila je  više stručno-naučnih radova kao autor ili koautor. Čest je predavač na brojnim konferencijama i kongresima u zemlji i inostranstvu, kao što su Udruženje infektologa Srbije, Hrvatskog udruženja za putničku, tropsku medicinu; Kongres infektologa i mikrobiologa Bosne i Hercegovine, Hrvatska Konferencija za antimikrobnu hemoterapiju i terapiju kancera jugoistočne Evrope, Ekspertski forum centralne i istočne Evrope za hepatitise i HIV, Internacionalni sastanak za HIV/AIDS itd. Teme njenih predavanja su: savremeni pristupi u liječenju virusnih hepatitisa, HIV/AIDS-a,  infekcija nervnog sistema, gastrointestinalnih infekcija, infekcija izazvanim virusom infektivne mononukleoze i drugim herpes virusima, parazitarnim infekcijama. Znanje iz svoje oblasti je podijelila sa drugim ekspertima, kao učesnik Konferencije za antimikrobnu hemoterapiju i terapiju kancera jugoistočne Evrope, Ekspertskog foruma centralne i istočne Evrope za hepatitise i HIV, Internacionalnog sastanka za HIV/AIDS. Član je sekcije infektologa Crne Gore, Član Srpskog udruženja za antimikrobnu terapiju,  dopisni član Internacionalne medicinske akademije Bugarske, kao i Internacionalnog udruženja za hemoterapiju.

Rođen je u Podgorici, medicinski fakultet je završio u Kragujevcu, a specijalizaciju na Beogradskom univerzitetu. Specijalizaciju iz oblasti hematologije je završio 1997. godine, takođe na Beogradskom univerzitetu. Svoje dalje usavršavanje je nastavio na Beogradskom univerzitetu i to na magistarskim studijama, gdje je i stekao magistarsko zvanje. Od 2006. godine bio je na doktorskim studijama na Podgoričkom univerzitetu, a 2007. godine je odbranio magistarsku tezu na temu – Prognostički faktori kod bolesnika sa nehočkinskim limfomima želuca i crijeva.

Svoje radno iskustvo započeo je radom na hematološkom odjeljenju Interne klinike KBC u Podgorici, gdje je sada načelnik Intezivne i poluintezivne jedinice centra za hematologiju. Od 1998. je počeo sa radom na Medicinskom fakultetu u Podgorici kao Stručni saradnik na predmetu Interna medicina, a godinu kasnije je postao profesor hematologije sa transfuziologijom u Srednjoj medicinskoj školi u Podgorici.

Dr Vesko Vujičić je dobitnik brojnih priznanja, među kojima je Godišnja nagrada Kliničkog Centra Crne Gore za postignute rezultate. Član je Evropskog udruženja hematologa, autor i koautor oko 100 radova prikazanih na republičkim, bivšim federalnim, balkanskim i evropskim kongresima. Mentor i komentor više studentskih radova na kongresima studenata medicine u Sofiji, Ohridu, Beogradu, Zagrebu, Kairu i Berlinu. Predavač na više stručnih skupova i autor smjernica za liječenje pacijenata sa CML.

Brigita Smolović je završila Medicinski fakultet u Beogradu i prije započinjanja apsolventskog roka, a na istom fakultetu je i specijalizirala. Užu specijalizaciju iz oblasti gastroenterohepatologije završila je odbranivši rad: Značaj Helicobacter pylori gastritisa u nastanku ulkusne bolesti kod pacijenata na nesteroidnim anti-inflamatornim lijekovima na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Od 2005. godine radi kao specijalista interne medicine na Internoj klinici, Odjeljenje gastroenterohepatologije, KCCG, a od 2008. godine na istom odjeljenju radi kao uži specijalista-gastroenterohepatolog.
 
Kao konsultant je učestvovala u pisanju „National colorectal cancer prevention program“- projekat Svjetske banke za unapređenje sistema zdravstva u Crnoj Gori.
Boravila je u Referentnom centru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Zavod za gastroenterologiju-Kliničko bolnički centar Zagreb, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na edukaciji za intervencijski ultrazvuk. Boravila je u Hamburgu, na kursu „Medical expert training in endocapsule endoscopy“.
Član je brojnih ljekarskih udruženja (Društva ljekara Crne Gore, ESGE, EASL, WGO, UEG) i predsjednik je Udruženja gastroenterohepatologa Crne Gore.    
   
Na Univerzitetu Crne Gore izabrana je u zvanje vanrednog profesora, katedra Interne medicine, Medicinski fakultet u Podgorici. Dvadeset radova dr Smolović je objavljeno u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka. Tokom ovih godina aktivno učestvuje na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima gastroenterohepatologa, a rezultate svog rada prezentovala je na oko 60 međunarodnih kongresa, simpozijuma i seminara i u više od 40 zemalja. Mentor je na dodiplomskom i postdiplomskom studiju za Internu medicinu.
 
Učestvovala je u pisanju priručnika za Neuroendokrine tumore gastrointestinalnog trakta i pankreasa; GIST-gastrointerstinalni stromalni tumori, rijetki tumori digestivnog trakta. Dijagnostika i liječenje: podsjetnik za izabrane ljekare, kao i za Upalne bolesti crijeva.
Autor je Nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse – Protokol za liječenje uliceroznog kolitisa i Nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse – Protokol za liječenje Helicobacter pylori infekcije, objavljenih 2019. godine u Biltenu ljekarske komore.
Ispred Udruženja gastroenterologa Crne Gore jedan je od organizatora EAGEN, Postgraduate Course.
Više godina organizovala je takođe ispred Udruženja gastroenterologa Crne Gore, Svjetski dan digestivnog zdravlja, WDHD.

Kroz kontinuranu edukaciju prenosi rezultate naučnog rada u praksu ljekarima i farmaceutima u Crnoj Gori.

Rođen je 1965. godine u Podgorici. Redovni je profesor Interne medicine i gastroenterologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i načelnik Odjeljenja gastroenterologije na Klinici za gastroenterohepatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu. Član je Evropskog Borda za gastroenterologiju i hepatologiju (Europen Board for Gastroenterology and Hepatology – EBGH), Komiteta za kontinuiranu medicinsku edukaciju Evropskog borda za gastroenterologiju i hepatologiju (EBGH CME Committee). Nacionalni je predstavnik Srbije u Evropskom udruženju za kolitis i Kronovu bolest (ECCO). Bio je predsjednik Udruženja gastroenterologa Srbije od 2014. do 2018. godine. Autor je ili koautor 53 rada i 92 sažetka iz oblasti gastroenterologije i hepatologije na domaćim i internacionalnim kongresima. Napisao je poglavlja u 4 knjige/udžbenika iz oblasti gastroenterologije i hepatologije.

Rođena je u Zvorniku, (BiH), gdje je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz urgentne medicine je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu je odbranila pred Katedrom za reumatologiju VMA 1997. Doktorsku disertaciju pred istom katedrom januara 2004. i tako postala prvi doktor medicinskih nauka iz oblasti reumatologije u Crnoj Gori. Još uvijek je jedina žena koja je odbranila doktorsku tezu iz reumatologije kod nas.

Nakon završene gimnazije u Podgorici, obrazovanje je nastavila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz endokrinologije je završila u istoj ustanovi.

U dva navrata je išla na edukaciju iz oblasti Dijabetologije Steno Diabetes Center u Kopenhagenu, a u tri navrata se edukovala u oblasti Neuroendokrini tumori, dijagnostika i liječenje na Akademiska Sjukhuset, Uppsala University Hospital, dok se na Zlatiboru na Institutu za bolesti štitaste žlijezde edukovala iz oblasti Tireologije. Predsjednica je Udruženja endokrinologa Crne Gore. Članica je brojnih udruženja: Evropskog udruženja endokrinologa, ECAS-a koji ima za cilj da podigne profil evropske endokrinologije kroz veću saradnju između Evropskog društva za endokrinologiju i nacionalnih endokrinih društava u Evropi, EASD, ETA, ADA, ATE, ENETS i Editorial Board-a naučnog časopisa “The Endocrine Oncology and Metabolism”.

Zaposlena je u KCCG na mjestu načelnice Intezivne jedinice interne klinike. Svakodnevno radi sa pacijentima oboljelim od dijabetesa, bolestima štitaste žlijezde, paratireoidnih žlijezda, neuroendokrinim tumorima, endokrinim tumorima. Takođe, svakodnevni radi u oblastima reproduktivne endokrinologije i zdravlja, osteoporoze, poremećaji metabolizma, lipidologija. Ima iskustvo u radu na osteodenzitometriji (DXA scan).

Mr sci. med. Predrag dr Maraš Specijalista interne medicine i magistar iz oblasti endokrinologije U PZU „Moj lab“ obavlja specijalističke preglede iz oblasti opšte interne medicine i endokrinologije – dijabetesa tipa 2; gojaznosti i poremećaja vezanih za nepravilnu ishranu sa mjerenjem ukupne težine,ali i sastava-kompozicije tijela metodom bioelektrične impedance – body scan; bolesti štitaste i drugih žlijezda sa unutrašnjim lučenjem; DEXA – osteodenzizometriju kičme, kuka, podlaktice i cijelog tijela sa tumačenjem rezultata dobijenih mjerenjem gustine koštane mase – BMD(bone mineral densiti).  

Diplomirao je na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Specijalizirao je internu medicinu na  Vojno – medicinskoj akademiji u Beogradu, odbranio magisterijum iz oblasti endokrinologije na temu „Dijabetes tipa 2 i osteoporoza kod muškaraca“, na Vojno – medicinskoj akademiji u Beogradu. 

Obavio je  ljekarski staž u vojnoj bolnici Novi Sad, radio je kao ljekar opšte medicine i bio Upravnik garnizonske ambulante Bar. Specijalistički staz iz interne medicine je obavio u  u VMA Beograd . Radio je kao specijalista interne medicne na internom kabinetu Vojno – medicinskog centra u Podgorici i obavljao  dužnost Upravnika VMC – a Podgorica u činu pukovnika VSCG i VCG. Posebna sfera interesovanja dr Maraša je nutricionizami i izrada različitih programa pravilne ishrane – za mršavljenje ili dobijanje u težini; programa sportske ishrane za rekreativce i profesionalce. 

Profesor doktor Miloš Žarković Specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinolog je redovni profesor Interne medicine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalista je Interne medicine i subspecijalista endokrinologija. Odbranio je doktorsku tezu pod naslovom Mogućnosti otkrivanja epizodične sekrecije hormona. Postdoktorske studije je proveo u laboratoriji profesora Žan-Klod Henquin (University of Louvain Faculty of Medicine, Brussels). 

Prof. Dr  Žarković je načelnik odeljenja za bolesti štitne žlijezde Klinike za endokrinologiju u Beogradu. Vodi i centar za Grejvsovu orbitopatiju, koji je dio EUGOGO (Evropske grupe za Grejvsovu orbitopatiju). Član je uredništva časopisa više endokrinoloških časopisa i predsjednik Srpskog tiroidnog društva. 

Sekretar je Evropske grupe za Grejvsovu orbitopatiju i član European Thyroid Association Guidelines Board. Objavljivao je stručne radove u svim vodećim endokrinološkim časopisima kao što su JCEM, Thyroid, European Journal of Endocrinology i drugi i redovni je recenzent u vodećim endokrinološkim časopisima. 

Doktor Damjanov je svoju skoro 40 godina dugu karijeru gradio na Institutu za reumatologiju u Beogradu, počevši od pozicije kliničkog ljekara, do pozicije direktora Instituta i profesora na katedri interne medicine. Prof. dr Nemanja Damjanov je autor i koautor preko 189 radova. Među brojnim studijama u kojima je učestvovao je i ona koja je dokazala efikasnost i bezbjednost Orthokin metode u liječenju hroničnog bola ramena.

Član je, osnivač i sekretar EULAR (European League Against Rheumatism) i predsjednik je URESA (Udruženje reumatologa Srbije).
Iskoristite mogućnost da vas pregleda ovaj renomirani stručnjak podržan najsavremenijom opremom dostupnom u poliklinici Moj Lab.

Rođena je na Cetinju 1986.g. Medicinski fakultet završila je u roku na rimskom Univerzitetu “La Sapienza”, 2010.g.  sa najvišom ocjenom  i pohvalom komisije. U toku trajanja svih studija bila je stipendista Vlade Italije-regije Lazio. Specijalizaciju interne medicine, tada već usko usmjerenu na reumatologiju, završila je 2016.g. takođe na “La Sapienza” (Univerzitetska bolnica Sant’Andrea, odjeljenje-day hospital reumatologije), sa istim uspjehom. Subspecijalizaciju reumatologije završila je 2019. godine sa odličnom ocjenom na Klinici za reumatologiju, Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, u Beogradu.

Od studija, kao dio tima reumatologije Sant’Andrea “La Sapienza” bavi se naučno-istraživačkim radom na polju reumatoidnog artritisa i spondiloartritisa. Član je Ljekarske komore Rima i Udruženja reumatologa Italije.  Autor je i koautor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti reumatologije. Angažovana kao reumatolog-istraživač saradnik na Univerzitetskoj bolnici Sant’Andrea “La Sapienza”.

Posjeduje licencu za rad i član je Ljekarske komore Crne Gore, a u jednom periodu je radila kao internista-reumatolog na odjeljenju reumatologije, Interne klinike, KCCG. Član je Udruženja reumatologa Crne Gore.

Usavršavanje iz oblasti ekspertskog muskuloskeletnog ultrazvuka kod reumatoloških oboljenja, koji se koristi u dijagnostičke i terapijske svrhe, započela je još u toku specijalizacije, a potom nastavila i na subspecijalizaciji i daljem radu, kao i na brojnim kursevima ogranizovanim od strane Udruženja reumatologa Italije i EULAR-a. Posjeduje sertifikat za EULAR kurs kapilaroskopije, a u narednom periodu će usavršavanje iz te oblasti nastaviti kao saradnik Prof Marca Matucci Cerinic, poznatog i renomiranog eksperta za sistemsku sklerozu.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Radila je na Instutu za urologiju i nefrologiju, zatim na Klinici za nefrologiju KCS, gdje je obavljala i funkciju zamjenika direktora. Nakon toga  je bila angažovana kao direktor Opšte bolnice Belmedik, a od 2019. je  zaposlena je u OB Medigroup.  

Na Medicinskom fakultetu, katedra za internu medicinu-nefrologija, radila je kao asistent, zatim kao vanredni, a nakon toga i kao redovni profesor. Izabrana je kao gostujući profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Objavila je 310 radova i to 54  rada u SCI, sa indeksom citiranosti 743. Učestvovala je u više projekata koje finansira MNTR. Bila je nosilac međunarodnog projekta Glukoza u dijalizatu za dijabetičare, Fresenius medical Care i nosilac projekta Mjesto depresije u oboljevanju i umiranju bolesnika na hemodijizi, koji je osvojio prvu nagradu na međunarodnom konkursu Hemmomed-Fresenius 2004. god.  Bila je član predsjedništva Nefrološke sekcije,  sekretar Nefrološke sekcije Srpskog ljekarskog društva, kao i član organizacionog odbora 1. i 2. kongresa Nefrologa Srbije održanog u Beogradu. Organizovala je KME Algoritmi u nefrologiji i Trudnoća i bubreg. Bila je pozvani predavač na više domaćih i međunarodnih skupova i izabrana za potpredsjednika Sekcije za Internu medicinu SLD.  Izabrana je, a zatim reizabrana za predsjednicu Udruženja nefrologa Srbije. Tokom četvrogodišnjeg mandata, bila je predsednica dva nacionalna Kongresa nefrologa, na kojima je bilo  preko 350 učesnika iz Srbije i prvi put iz zemalja regiona. Kao predsjednica UNS učestvovala je i u organizaciji i akreditaciji kako Škole hemo i peritoneumske dijalize, tako i u Školama transplantacije i kliničke nefrologije. Na četiri ERA EDTA kongresa u sklopu National village projekta prezentovala je rad UNS. Izabrana u bord BANTAO udruženja, a za vrijeme njenog mandata UNS je uvršten u članstvo Svjetskog udruženja nefrologa (ISN).

Prof. dr Violeta Mihailović Vučinić je specijalista interne medicine, uži specijalista pulmologije i istaknuti stručnjak u oblasti sistemske sarkoidoze u regionu. Doktor je medicinskih nauka iz oblasti pulmologije, a njeno radno iskustvo sa pulmološkim bolesnicima dugo je četiri decenije. Domen rada dr Mihailović Vučinić je cjelokupna pulmologija, sa detaljnom obradom pulmoloških bolesnika. 

Posebno polje interesovanja su joj intersticijske bolesti pluća, granulomatozna oboljenja pluća (sarkoidoza) kao i tzv  rijetke bolesti (orphan lung diseases). Pored specijalizacije iz interne medicine specijalista je i pneumoftizologije, te se kao pneumoftiziolog dugi niz godina bavila dijagnostikom i liječenjem bolesnika sa tuberkulozom. Uvela je testove za latentnu tuberkulozu (Quantiferon TB GOLD) u Klinički centar Srbije. Od 2011 godine redovni je profesor na Katedri Interne medicine, Medicinskog fakulteta u Beogradu gde je radila sve do oktobra 2021, a u tom periodu bila je i šef nastavne baze Pulmologija pri Katedri interne medicine. Oblasti naučnog rada i istraživanja dr Mihailović Vučinić su Interna medicina, pulmologija, sarkoidoza, pludne fibroze i ostale bolesti plućnog intersticija.  

Obrazovanje je sticala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gdje je završila osnovne studije, odbranila magistarski rad iz pulmologije i stekla naziv magistra medicinskih nauka iz te oblasti. Specijalističke ispite iz pneumoftiziologije i interne medicine položila je sa odličnim uspehom, odbranila je doktorsku tezu i stekla naziv doktora medicinskih nauka, uže specijalnosti iz oblasti pulmologije.  

Radila je na Klinici za pulmologiju Kliničkog Centra Srbije, bila je načelnik odeljenja za sarkoidozu i druge granulomatoze i direktor Klinike. Radila je  u COVID režimu bolnice sa više od 3500 COVID 19 pacijenata. Od 2022. je  stalno zaposlena u Medigroup Opštoj bolnici.

Predsjednik je  je Respiratornog Udruženje Srbije, osnivač i predsjednik Udruženja za sarkoidozu Srbije, i posjeduje zlatno članstvo European Respiratory Society. 

Učestvovala je na brojnim projektima od velikog značaja i bila glavni istraživač u kliničkim studijama iz oblasti onkologije, idiopatske plućne fibroze , pneumonie  i genotipizacije. Objavila je tri knjige iz svoje naučne oblasti, brojna poglavlja u stručnim knjigama, kao i veliki broj stručnih radova. 

Prof. dr Vladimir Todorovic je subspecijalista onkolog sa dugogodisnjim iskustvom u lijecenju malignih tumora I profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici.  

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu  u Novom Sadu, a specijalizirao Internu medicinu na Beogradskom Univerzitetu. Subspecijalizira iz onkologije na Institutu za onkologiju I radiologiju u Beogradu 1999 godine. Zvanje doktora medicinskih  nauka stice  na Univerzitetu u Beogradu 2000. godine sa temom o karcinomu dojke. 

Prof. Todorovic je dugi niz godina obavljao funkciju direktora Klinike za onkologiju I radioterapiju i osnivac je Instituta za onkologiju u Podgorici. Usavrsavao se iz oblasti lijecenja kancera i  klinickog ispitivanja antikancerskih lijekova u Becu, Onkoloskom odjeljenju bolnice Tenon u Parizu i Nacionalnom  Institutu za kancer u Bethesdi (SAD). Clan je evropskog I americkog udruzenja onkologa. Imenovan je za Ambasadora ESMO(Evropskog udruzenja medikalnih onkologa ) 

2005. godine uruceno mu je  specijalno priznanje Kanceroloske sekcije Srpskog lekarskog drustva za doprinos edukaciji, usavrsavanju I napredovanju onkologa Srbije. 

Autor je I koautor univerzitetskih udzbenika  i  sedam knjiga iz oblasti onkologije objavljenih vecinom u inostrantvu. Objavio je znacajan broj  radova kao autor i koautor u renomiranim naucnim casopisima sa temom lijecenja malignih tumore dojke, debelog crijeva, melanoma  i ostalih  kancera.  

Prof. Todorovic je clan  Borda  Mediteranskog udruzenja onkologa (AROME Pariz ) kao i  odbora SEEIIST Internacionalnog Instituta (Svajcarska). Predsedavao je na 4 kursa AROME Montenegro i konferencijama o dostupnosti inovativnim vidovima lijecenja malignih oboljenja. 

Doktorka Sanja Medenica je rođena u Baru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i dobila Pohvalnicu Medicinskog fakulteta za najboljeg studenta pete godine. Postdiplomske specijalističke akademske studije  kao i doktorske studije iz endokrinologije je završila na istom fakultetu i stekla zvanje doktora medicinskih nauka.  Ljekarski staž je odradila u KBC Zvezdara, nakon čega je radila kao klinički ljekar volonter na Odeljenju za bolesti štitaste žlijezde u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.   

Bila je asistent na predmetu Histologija sa embriologijom, kao i na predmetu Interna medicina, a 2022.godine izabrana je u zvanje Docenta na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.  

Od 2012.godine je zaposlena na Odeljenju za endokrinologiju Interne klinike Kliničkog centra Crne Gore, prvo kao klinički ljekar, a potom i kao specijalizant Interne medicine koju je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2019.godine, a užu specijalizaciju iz endokrinologije je završila na istom fakultetu 2022.godine. 

Doktorka Sanja Medenica je od 2018. EYES ambasadorka za Crnu Goru. Aktuelni je sekretar Udruženja endokrinologa Crne Gore.  

Dobitnica je nagrade za najbolju  prezentaciju rada pod nazivom ‘Primjena derivata sulfonilureje sa modifikovanim oslobađanjem kod dijabetičara tip 2 u cilju procjene kvaliteta glikoregulacije,  kardiovaskularne i protekcije bubrega’, koju dodjeljuje Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog lječničkog zbora, kao i dobitnica nagrade za najbolju usmenu prezentaciju u sesiji Reproduktivne endokrinologije na kongresu EYES 2022.godine. Kao prvoplasirano nagrađena u sklopu EYES Clinical Observership Programme, tokom 2022.godine pohađala je edukaciju u Policlinico Universitario Gemelli u Rimu pod mentorstvom Prof.dr Alfredo Pontecorvi. 

Pohađala je brojne edukativne programe u zemlji i inostranstvu, bila učesnik na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim simpozijumima, seminarima i kongresima, objavila više naučnih radova i recezent je u referentnim medicinskim časopisima, prezentovala je rezultate istraživanja na skupovima u zemlji i inostranstvu u vidu poster i usmenih prezentacija, kao i bila predavač po pozivu. Izmedju ostalih edukacija, završila je školu ultrazvuka štitaste žlijezde u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma, Čigota, Zlatibor; edukaciju Terapija insulinskom pompom, fundametalni principi, u Beogradu; EASD postdiplomski kurs Zdenko Škrabalo, Zagreb itd.  Učestvovala je  u programima kontinuirane medicinske edukacije, pohadjala je edukaciju Ultrazvučna dijagnostika u endokrinologiji u  Kliničkom  centru Srbije, kao i Antamedica Kurs ultrazvuka štitaste žlijezde.   

Član je Ljekarske komore Crne Gore, European Society of Endocrinology, ESE Young Endocrinologists & Scientists i Srpskog tiroidnog društva. 

Rođen je u Podgorici, gdje je zavšio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet je završio u Banja Luci, a specijalizaciju iz oblasti  ginekologije sa akušerstvom je završio na Medinskom fakultetu u Beogradu. Kao ginekolog radio je u Domu zdravlja u Nikšiću, Medicinskom centru MUP-a Crne Gore i PZU LIFE u Podgorici. Član je: Sekcije  ginekologa i akušera Crne Gore, MSRM – Mediteranskog  društva  za reproduktivnu medicinu, ESHRE-a – Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju, predsjednik je društva za humanu reprodukciju Crne Gore. Edukaciju iz oblasti liječenja steriliteta je obavio u Opštoj bolnici u Mariboru, pod mentorstvom prof. dr Veljka Vlaisavljevića u periodu od 2001-2003. godine.

Iste godine započeo je  radni odnos u ustanovi – LIFE, koja se prva bavila IVF-om u Crnoj Gori. Od tada kontinuirano radi kako na sopstvenoj, tako i na edukaciji cjelokupnog stanovništva iz oblasti opšte ginekologije, kao i postupcima asistirane reprodukcije prema standardima i preporukama Evropskog udruženja. Prvi  je izgradio temelje liječenja steriliteta postupcima asistirane reprodukcije a u Crnoj  Gori 2004. godine je rođena prva beba postupkom IVF-a, a od tada preko 2.500 parova potražilo je pomoć u postupcima vantjelesne oplodnje (IVF).

Dr Jelena Knežević je rođena u Splitu 1981. godine. Doktorirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Iste godine počela je sa radom u Hitnoj pomoći u Nikšiću, a zatim u Domu zdravlja Nikšić, kao izabrani ginekolog. Specijalizirala je ginekologiju s akušerstvom 2013. godine. Dr Jelena Knežević se može pohvaliti bogatim iskustvom i brojnim edukacijama. Između ostalih izdvajamo: Škola za porodiljstvo Akademik Vojin Šulović, Nacionalna škola za paltologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopija, Edukacija iz endoskopske hirurgije na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Vojvodine, Basic Colposcopy, EFC u Rimu, Školu perinatalnog 3D/4D ultrazvuka GAK, Evropsko društvo za kontracepciju i reproduktivno zdravlje.

Rođen je na Cetinju. Medicinski fakultet je završio u Tuzli, a ginekologiju i akušerstvo je specijalizirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Svoje radno angažovanje je započeo kao ljekar opšte prakse u Opštoj bolnici na Cetinju. Nakon specijalizacije, u istoj bolnici, uporedo radi kao klinički doktor na odjeljenju ginekologije. Od  1992. godine, radi kao ljekar u ginekološkoj ambulanti Doma zdravlja Podgorica. Od samog početka, već 20 godina je šef ginekologije Doma zdravlja i dugi niz godina je bio pomoćnik direktora.

Tokom svog radnog angažovanja, kontinuirano je prisutan u svim  preventivnim aktivnostima, smatrajući da je u prevenciji ključ očuvanja zdravlja. Učestvovao je u mnogobrojnim projektima i jedan je od pokretača skrininga za rano otkrivanje raka grlića materice. Obučen je za sve savremene metode, uključujući ultrazvučne škole patologije trudnoće, kolposkopije, kao i sva medicinska usavršavanja koja se vezuju za dijagnostiku ovog oboljenja. Utemeljio je Školu  za trudnice i bezbolan porođaj, aktivan je učesnik škole i svih savjetovališta kod nas. Smatra ispunjenjem svoje misije to što trudnice koje su polaznice škola, na porođaj odlaze s osmjehom na licu.

Učesnik je Udruženja za menopauzu, koje čine predstavnici više od 40 zemalja svijeta.

Završila je Medicinski fakultet u Prištini. Specijalizaciju iz oblasti ginekologije i akušerstva je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2013. godine. Zaposlena je u Domu zdravlja Cetinje kao izabrani ginekolog, gdje istovremeno vodi Savjetovalište za reproduktivno zdravlje, kao i školu za trudnice.
Tokom svog radnog iskustva pohađala je brojne edukacije. Neke od njih su Nacionalna škola za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju, Škola ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu, Evropsko društvo za kontracepciju i reproduktivno zdravlje.

Andrijana Jovanović rođena je u Podgorici 1976. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Prirodno – matematički fakultet UCG (biologija) završila je 2001. godine. Nakon položenog stručnog ispita Ministarstva zdravlja, od 2003. godine uspješno je obavljala poslove embriologa u centrima za vantjelesnu oplodnju u Crnoj Gori i regionu.

Zvanje kliničkog embriologa stekla je 2010. godine nakon položenog ispita ustanovljenog od strane ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), a 2017. godine stekla zvanje starijeg embriologa.

Magistarski rad iz oblasti humane reprodukcije je odbranila na Prirodno – matematičkom fakultetu u Podgorici 2019. godine. Iste godine je izabrana i za inspektora iz oblasti embriologije Evropskog Udruženja za Humanu reprodukciju ( ESHRE).

Članica je ESHRE, MSRM, ALPHA, Crnogorskog udruženja humane reprodukcije i Udruženja za humanu reprodukciju Srbije.

Profesor doktor Omer Devaja, specijalista ginekolog i subspecijalista hirurg za ginekološku onkologiju, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gdje je 1992. završio i magistarske studije. Doktorsku disertaciju odbranio je 2000. godine, kao stipendista fondacije ”Stanley Thomas Johnson” za  doktorske studije u Londonu, u St. Thomas bolnici – laboratoriji ”Imperial Cancer Research Foundation” (ICRF).

Od 2003. radi kao specijalista ginekolog i subspecijalista hirurg za ginekološku onkologiju u West Kent Cancer Centru u Majdstonu, u Velikoj Britaniji, gdje je 2006. godine postao direktor subspecijalističkog programa iz ginekološke onkologije za jugoistočnu Englesku. Iste godine je postao i načelnik Ginekološko onkološkog odjeljenja u West Kent Cancer Centru. Od januara 2019. godine je direktor specijalizovanih hirurških grana u Majdston bolnici.

Pored klasičnih ginekoloških operacija, posebna specijalnost profesora je laparoskopska hirurgija (minimalno invazivna hirurgija) u ginekologiji i ginekološkoj onkologiji.
Tokom poslednjih 20 godina izveo je preko 1.000 uspješnih laparoskopskih operacija, za koje se stručno usavršavao u Kvebeku u Kanadi. Uveo je laparoskopsku histerektomiju, laparoskopsku radikalnu histerektomiju, laparoskopsku pelvičnu limfadenektomiju u Onkološkom centru u Engleskoj i jedan je od pionira u razvoju detekcije sentinelne žlijezde kod karcinoma tijela materice i karcinoma grlića materice, koju je uveo 2004 godine, te trahelektomije (za čuvanje fertiliteta kod karcinoma vrata materice) i operacije malignih promjena na vulvi.  

Pored maligne prof. dr Omer Devaja bavi se i benignom patologijom:  laparoskopskim operacijama benignih cisti i tumora jajnika, laparoskopskom histerektomijom kod benignih promjena materice i obilnog vaginalnog krvarenja, kod mioma materice i endometrioze, kao i operacijama premalignih promjena na vulvi.  

Od 2002. godine je član Kraljevskog udruženja obstetričara i ginekologa (MRCOG). Prof. dr Omer Devaja je i ispitivač na Medicinskom fakultetu Gyus, Kings, and St.Thomas Medical School i ispitivač na subspecijalističkom ispitu za Ginekološku Onkologiju u Royal College of Obstetricians and Gynaecologist (RCOG). Član je predsjedništva British Gynae Cancer Society (BGCS) i član mnogobrojnih nacionalnih i internacionalnih udruženja (RCOG, BGCS, BSCCP, ESGO, BSGE, ESGE). Od 2014. godine angažovan je kao profesor po pozivu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Godine 2022. izabran je za predsjednika radne grupe za Endoskopsku hirurgiju u Ginekološkoj Onkologiji u okviru Internacionalnog Udruženja za Ginekološku Endoskopsku Hirurgiju (ISGE).

U toku svoje dugogodišnje karijere boravio je na stručnom usavršavanju u Kanadi, Španiji, Egiptu, Njemačkoj i Indiji, a publikovao je preko 40 stručnih radova, 10 poglavlja za stručne udžbenike i objavio dvije knjige: „Atlas iz laparoskopske hirurgije u ginekologiji” i „Karcinom jajnika”.

Dr Kadić je rođen i odrastao u Podgorici. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu 2006. godine, za manje od 6 godina, sa prosječnom ocjenom 9.70. Poslije položenog državnog ispita počinje da radi kao klinički ljekar u Centru za radiologiju Kliničkog Centra Vojvodine u Novom Sadu. Specijalizaciju iz radiologije upisuje 2012. godine i završava u decembru 2015. godine. Od kraja 2015. godine je specijalista radiologije. Radio je do početka 2017. godine u Klinčkom Centru Vojvodine, a u jednom periodu krajem 2016. godine bio je v.d. upravnika radiologije Urgentnog Centra, Kliničkog Centra Vojvodine. Od februara 2017. godine se vraća u Crnu Goru i od tada radi u privatnom sektoru. U početku je radio u dvije privatne poliklinike, a od septembra ove godine radi u Poliklinici Moj Lab.

Usavršavao se u Srbiji i inostranstvu, učesnik je brojnih kongresa, kurseva i edukacija u regionu i Evropi. Posebno polje njegovog interesovanja, a samim tim i usavršavanja je „ body“ dijagnostika- dijagnostika koja je vezana za kompletno tijelo ako se izuzmu nervni, osteomuskularni (koštano-zglobni i vaskularni (krvni) sistem. Naročito je specijalizovan za preglede želuca, tankog i debelog crijeva na skeneru i magnetnoj rezonanci (CT ili MR): gastrografija (pregled želuca); enterografija (pregled tankog crijeva); kolonografija (pregled debelog crijeva).

Dr Srđa Ilić, specijalista radiologije je rođen u Podgorici 1981. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Specijalizaciju iz radiologije je završio 2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Evropsku diplomu iz radiologije (European Diploma in Radiology) stekao je u Beču, 2019. godine, izdatu i sertifikovanu od strane Evropskog borda radiologa (European Board of Radiology).

Svoje profesionalno iskustvo iz više različitih oblasti dijagnostičke radiologije je stekao u Centru za radiološku dijagnostiku Kliničkog centra Crne Gore. Usavršavanja iz posebnih dijagnostičkih radioloških oblasti završavao je u Zagrebu, Beogradu i Novom Sadu.

Osim opštih radioloških pregleda, posjeduje dugogodišnje iskustvo iz oblasti neuroradiologije; dijagnostike oboljenja krvnih sudova, oboljenja koronarnih krvnih sudova srca; oblasti transplantacione medicine.

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova prezentovanih u zemlji i inostranstvu. Od 2013 do 2020. godine radio je kao asistent u nastavi na predmetu Radiologija i nuklearna medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a od 2018.  i kao mentor na specijalizaciji iz radiologije iz oblasti neuroradiologija i radiologija kardiovaskularnog sistema.

Član je Evropskog udruženja radiologa (ESR).

Mr.sci. dr Sanja Čejović posjeduje 25 godina kliničkog iskustva sa urgentnim i ambulantnim pacijentima. Kao neuroradiolog posebno je  posvećena interpretaciji pregleda urađenih na savremeni dijagnostičkim uređajima.

Specijalizirala je u Beogradu na Medicinskom fakultetu. Posvećena je kontinuiranom usavršavanju i  specijalističke edukacije kojima je obogatila svoju stručnost su: specijalističke edukacije Kliničkog  centra Srbije u Centru za Magnetnu rezonancu,   univerzitetska bolnica u Minhenu –  dijagnostika  bolesti srca, Klinički centar Ljubljana – magnetna rezonanca i bolesti Centralnog  nervnog Sistema, Onkološki Institut Sremska Kamenica – dijagnostika bolesti dojke, Onkološki Institut Ljubljana – dijagnostika i skrining karcinoma dojke, IBUS Atina- dijagnostika  bolesti dojke, Medigroup Beograd – edukacija iz  MR spektroskopije. Član je strukovnog udruženja radiologa, Crne Gore, Evropskog udruženja  radiologa, EUSOBI, ESN, ESGAR, a osim u poliklinici Moj Lab, ordinira  u KCCG u Centru za RTG dijagnostiku.

Nakon završene osnovne škole i gimnazije u Podgorici, diplomirao je na Medicinskiom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je završio i magistarske studije. Na istom fakultetu je specijalizirao radiologiju i završio doktorske studije 1995. godine. Subspecijalista je interventne radiologije od 2013.  

Načelnik je dijagnostičkog centra Medi Group. Bio je redovni profesor radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu u periodu od 2013. do 2016. godine, gostujući profesor radiologije na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, profesor i šef Katedre za poslijediplomsku nastavu iz radiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Bio je načelnik Odjeljenja za radiologiju na Prvoj hirurškoj klinici, KCS u Beogradu od 1997. do  2016. godine i direktor Centra za radiologiju i MR, KCS u Beogradu. Konsultant je u Kliničkom centru Crne Gore za oblast radiologije od 2007. godine, a predavač i ispitivač na poslediplomskim studijama iz Radiologije na Medicinskom fakultetu u Podgorici.
U okviru bogate kliničke prakse uveo je nekoliko novih metoda tretmana u abdominalnoj radiologiji, a usavršavao se i u oblasti digestivne, abdominalne, onkološke i interventne radiologije (Irska, Španija, Švajcarska, Francuska, Japan, SAD, Grčka, Meksiko).   

Bio je i predsjednik naučnog odbora Udruženja radiologa Srbije, sekcije za radiologiju Srpskog lekarskog društva, osnivač i predsjednik Društva digestivnih radiologa Srbije i član Pravnog komiteta Balkanskog radiološkog društva. 

Osnivač je i rukovodilac Škole CT, MR I PETCT dijagnostike u digestivnim bolestima. Recezent je i urednik u nekoliko međunarodnih svjetskih časopisa iz oblasti radiologije. Objavio je preko 230 stručnih radova, od kojih jednu monografiju i četiri poglavlja u knjigama i udžbenicima.

Uža oblast interesovanja Dr Rančić je ultrazvučna dijagnostika poremećaja mokrenja i ponavljanih urinarnih infekcija kao i urođenih anomalija urinarnog trakta kod djece , kao što su vezikoureteralni refluks, stenoze ureterovezikalnog segmenta i proširenja sabirnog sistema bubrega-hydronefroze. Dijagnoza najčešćih nefroloških poremećaja u pedijatriji se sada može postaviti bez traume i štetnog jonizujućeg zračenja uz pomoć ultrazvučne kontrastne cistografija (ceVUS-a) za šta se dr Rančić edukovala u referentnim pedijatrijskim centrima u Ljubljani , Zagrebu i Madridu. Zahvaljujući rezultatima koji se dobijaju ovom metodom moguće je egzaktno postaviti dijagnozu bez lutanja i traženju dodatnih dijagnostičkih postupaka čime se usmjerava dalji plan konzervativnog ili hirurškog liječenja.
U fokusu njenog observiranja su i ultrazvučna i MRI dijagnostika akutnih i ponavljanih bolova u trbuhu, opstipacije i nekontrolisane stolice, poremećaja rada crijeva (uključujući poremećaje crijeva, iritabilno “nervozno” crijevo), povraćanja, akutne i hronične bolesti jetre i pankresa. Edukaciju za pomenute oblasti sprovela je u Univerzitetskim klinikama u Dizeldorfu i Berlinu. Autor je stručnih radova prezentovanih na domaćim i Evropskim kongresima pedijatrijskih radiologa. 

Dr Dijana Račeta Mašić rođena je u Kotoru, a osnovnu školu i gimnaziju završila je u Herceg Novom. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz radiologije završila je na Medicinskom fakultetu u Podgorici.   

Svoje profesionalno iskustvo iz oblasti radiologije vrata, grudnog koša, abdomena i karlice stekla je u Kliničkom centru Crne Gore, gdje je radila u Centru za radiološku dijagnostiku. Bila je angažovana  u privatnoj poliklinici gdje je radila na magnetno rezonantnoj dijagnostici.

Radila je kao asistent u nastavi na predmetu Radiologija i nuklearna medicina, kao i mentor za specijalističke studije iz radiologije- oblast radiologija toraksa i abdomena, na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.  Bila je angažovana u nacionalnom naučnoistraživačkom projektu KCCG: „Niskodozni CT skrining pluća kod pušača“. 

Bila je saradnik u istraživačkom timu u Centru za PET-CT dijagnostiku u bolnici Our Lady of the Lake, u Baton Ružu, u Luizijani. Boravila je u jednomjesečnoj studijskoj posjeti na odjeljenju Radiologije u Luisiana State University Health Sciences Center u Nju Orleansu. Usavršavala se u oblasti “body” radiologije u zemljama regiona, Austriji, Švajcarskoj i SAD. Učestvovala je na velikom broju kongresa i kurseva, među kojima je i Internacionalni dijagnostički kurs u Davosu, Švajcarska. Edukaciju iz oblasti onkološkog imidžinga i MR pregleda prostate obavila je u Memorial Sloan Kettering Cancer Centru u Njujorku, SAD. 

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova prezentovnih u zemlji i inostranstvu i član je Evropskog udruženja radiologa (ESR) i Evropskog udruženja onkološkog imidžinga (ESOI). 

Dr Berina Divanović, specijalista kardiologije, rođena je 1989. godine u Baru, gdje je završila i gimnaziju. Medicinski fakultet je završila u Sarajevu kao jedan od najmlađih ljekara u Bosni i Hercegovini, a specijalizaciju iz kardiologije sa 29 godina na Univerzitetskom Kliničkom Centru Sarajevo. Napisala je više naučnih radova. Član je evropskog udruženja kardiologa ESC i član je evropskog udruženja za imaging EACVI. Nakon završene specijalizacije diplomu i njemački jezik nostrifikovala je u Švajcarskoj, MEBEKO, Bern. Poslije toga bila je u nekoliko prestižnih evropskih medicinksih centara, a ehokardiografiju je usavršavala na Dedinju, na Evropskom Interbalkanskom Centru i na Klinici Asklipios.

Osim standardne ehokardiografije, stekla je vještine iz 4D ehokardiografije. Takođe, imala je priliku da prisustvuje prvoj implantaciji PASKALA- Transcatheter Valve Repair System u jednoj velikoj evropskoj kardioloskoj klinici. Svoje dalje usavršavanje nastavlja preko evropskog udruženja za imaging, Heart House iz Ciriha i početkom 2021. godine kao uposlenik Moj Lab Podgorica, biće učesnik eho edukacije u Lucernu, (Švajcarska). Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom, kao i osnovama francuskog jezika.

Mr sci. dr Maja Miročević Rotolo je završila Medicinski fakultet u Podgorici, specijalizaciju interne medicine i subspecijalizaciju iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ordinira u Kliničkom centru Crne Gore, Klinika za bolesti srca – Centar za Kardiologiju, stručni je  saradnik na Medicinskom fakultetu u Podgorici od 2004. Godine.  Magistar je i doktorand medicinskih nauka. Završila je edukaciju iz svih oblasti ehokardiografije:  transtorakalne ehokardiografije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, transezofagealne ehokardiografije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, stres ehokardiografije u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, obuku za samostalno obavljanje neinvazivnih hemodinamskih stres testova u Kliničkom centru Srbije u Beogradu.  
 
Edukaciju iz oblasti srčane slabosti obavljala je na Univerzitetskoj klinici Herzzentrumu Lajpcigu (Njemačka) i Kliničko bolničkom centru Zagreb – Rebro.  
 
Predsjednica Crnogorskog udruženja za srčanu slabost i član Evropskog udruženja kardiologa (ESC – European Society of Cardiology), kao i podudruženja Evropskog društva kardiologa za srčanu slabost (Heart Failure Association)  i za kardiovaskularni imidžing (European Association of Cardiovascular Imaging).

Prof. dr Ivana Nedeljković je šef kabineta za kardiopulmonalnu funkcionalnu dijagnostiku Klinike za kardiologiju, UKCS i profesor na Katedri interne medicine medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

Kao najbolji student generacije, 1997. godine je postala specijalista interne medicine, a 2012. subspecijalista – kardiolog. Zvanje magistra je stekla 1999.godine, a deceniju kasnije I doktora medicinskih nauka iz oblasti kardiologije na medicinskom Fakultetu u Beogradu. Zaposlena je na Klinici za kardiologiju, od 2010. Godinecse nalazi na poziciji šefa Kabineta za ergospirometriju. Vanredni je profesor medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Rukovodilac je nastave za OAS za Internu medicinu i njegu. Osnivač je internacionalne škole ergometrije i ergospirometrije i Udruženja sportske kardiologije Srbije. Konsultant je u Ordinaciji Vita Maxima i Family medica za sportsku i opštu kardiologiju.

Osim toga što je predsednik Udruženježa za sportsku kardiologiju Srbije, između ostalog, član je Udruženje za medicinu sporta, evropskog Udruženje za prevenciju i rehabilitaciju, Evropskog Udruženja kardiologa (Fellow of European Society of Cardiology), Udruženja kardiologa Srbije. Podpredsednik je UKS za Beograd, Srpskog lekarskog društva gde je bila Sekretar kardiološke sekcije.

Među brojnim naučnim projektima izdvaja se učešće na Projektu republičkog Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine “Ishemijska bolest srca: rana dijagnostika, procena težine i izbor optimalne terapije”, i “ Invazivna i neinvazivna dijagnostika početne ateroskleroze kod pacijenata sa koronarnim arterijksim spazmom”. Oblasti istraživanja, osim sportske medicine su ergospirometrija, ehokardiografija, stres ehokardiografija, ergospirometrija, ishemijska bolest srca, praćenje bolesnika nakon primarne perkutane koronarne intervencije u akutnom infarktu miokarda, valvularne mane i miokardiopatije.

Od međunarodnih priznanja, izdvaja se : Fellow of the European Society of Cardiology, od 2003 I European Cardiologist Diploma, od 2003. Stručno se usavršavala na institutu za rehabilitaciju Salvatore Maugeri, Veruno, Italija , 2014.god San Donato Hospital, Milano, Italija

Prof Dr Ivana Nedeljković je publikovala 42 rada u časopisima sa JRC liste, (4 sa liste JCR, 4 sa SCIe liste, 6 sa Medline baze), njenih 58 radova je objavljeno u časopisima koji nisu na listi, kao i 351 izvod sa medjunarodnih i nacionalnih kongresa, 20 poglavlja u knjigama i udžbenicima.

Uvela je kombinovani dipiridamolsko – atropinski stres ehokardiopgrafski test u kliničku praksu u neinvazivnoj dijagnostici ishemijske bolesti srca i kombinovani stres ehokardiografski test sa ergospirometrijom.

Dr Dejan Kordić je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine. Magistarski ispit iz oblasti Imunologije je položio 1999.godine, a naredne specijalistički ispit iz Interne medicine, sve sa odličnim ocjenama. Završio je obuke iz oblasti Interventne kardiologije u Angio sali Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije  u Pitie-Salpeterie u Parizu  Interpretaciju testova agregabilnosti trombocita, u Medtronic centru obuke Brisel –  Intraaortna balon pumpa,  San Giovanni di Bosco u Torinu obuku o implantaciji biorazgradivih stentova, u Klinici  Kardinal Višinjski (Varšava), obuku o Intravaskularnom ultrazvuku.

Od 2001.godine radi u Koronarnoj jedinici KBC Zvezdara, gdje je u jednom perodu preuzeo i funkciju načelnika. Stručni je konsultant u angio sali Opšte bolnice Medigroup, Opšte bolnice Valjevo, KC Crne Gore i Opšte bolnice  Strumica u Makedoniji. 

Autor je  i koautor više članaka u domaćim časopisima iz oblasti kardiologije i kardionefrologije  i član organizacionog odbora i moderator domaćeg kongresa interventne kardiologije Basics+. 

Dr Ćalović je dio tima stručnjaka poznatih po revolucionarnim rezultatima u tretmanu svake vrste poremećaja ritma srca i srčane slabosti. Rezultati koji pomjeraju dosadašnje granice se postižu upotrebom najnovijih i najsavremenijih tehnologija kao što su: električne i hibridne rekonstrukcije srčanih šupljina, robotske navigacije i ugradnja najsavremenijih pejsmejker sistema, do personaliziranog liječenja kroz postupke ablacije, implantacije srčanih uređaja i strukturalnog liječenja aritmogenih patologija.  

Dr Žarko Ćalović je zaposlen u bolnici San Donato, Milano, na elektrofiziološkom odjeljenju. Odjeljenje za kliničku aritmologiju s Elektrofiziološkom laboratorijom IRCCS Policlinico San Donato je  međunarodni referentni centar za srčanu aritmiju. Ovo odjeljenje je poznato je revolucionarnim rezultatima u tretmanu svake vrste poremećaja ritma srca i srčane slabosti. Revolucionarni rezultati postižu se upotrebom najnovijih i najsavremenijih tehnologija kao što su električne i hibridne rekonstrukcije srčanih šupljina, robotske navigacije i ugradnja najsavremenijih pejsmejker sistema.

Dr Ćalović je objavio preko 40 radova na temu kardiologije i aritmije.

Dr Srđan Perazić, kardiolog, je Medicinski fakultet završio u Sarajevu 1987. godine, sa prosječnom ocjenom 9.65. Specijalizaciju iz Interne medicine završio 1996. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa odličnom ocjenom, a užu specijalizaciju iz kardiologije 1999. godine na istom fakultetu takođe sa odličnim uspjehom, pod mentorstvom najvećih imena iz te oblasti prof dr Zorana Vasiljevića i akademika prof dr Miodrag Ostojića.  

Te godine, i po priznanju meritornih profesora, bio je najmlađi kardiolog u tadašnjoj zajedničkoj državi. U toku gotovo 35 godina radnog staža, 26 godina kao internista I 23 godine kao kardiolog,  prošao je sve instance od primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite kao i poslove kardiologa u okviru javnog i privatnog zdravstva.  

Dobitnik je “13 Novembarske nagrade“ grada Cetinja. Dr Perazić je 10 godina bio predsjednik “Crnogorskog društva za borbu protiv kardiovaskularnih oboljenja”, a za vrijeme njegovog mandata je prvi put obilježen “Svjetski dan srca” u Crnoj Gori i aktivno  se radilo na popularizaciji značaja i prevencije kardiovaskularnih oboljenja. Kao učesnik više kongresa i stručnih sastanaka sa objavljenim radovima nosilac je “Licence iz prakse”. U okviru svoje uže specijalizacije posebno se bavio problemima hipertenzije kao najčešće nezarazne bolesti na svijetu, a dr Perazić je i član “Evropskog udruženja za hipertenziju”. 

Profesor doktor Branislav S. Stefanović je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gdje je i specijalirizao internu medicinu. Na istom fakultetu je stekao diplome magistra doktora medicinskih nauka iz oblasti kardiologije.  Kao dugogodišnji načelnik koronarne jedinice Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije, do svog  penzionisanja, značajno je doprinio ugledu koronarne jedinice.

Uveo je primjenu trombolitičke terapije kod najtežih bolesnika sa akutnom plućnom embolijom posle porođaja ili veoma rano nakon hirurških intervencija. Internacionalno je prepoznat po tome i prvi je objavio svoj rad u svetskoj literaturi, koji je citiran u najprestižnijem medicinskom časopisu The New England Journal of Medicine (NEJM), a takođe i u nekoliko udžbenika američkih autora i nacionalnim preporukama pojedinih evropskih zemalja.   

Bio je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Redovni je predavač je na Internacionalnoj školi o venskom tromboembolizmu koji okuplja najistaknutije kliničare i naučnike iz ove oblasti. Jedan je od koautora, kao i nacionalni koordinator u toku izvodjenja najcitiranije PEITHO studije kod bolesnika sa akutnom plućnom embolijom intermedijernog rizika. Poslije obavljenog treninga i stečenog Certifikata iz hemodinamike u Kerckoff klinici u Bad Neuheim-u (Njemačka), primijenio je invazivni monitoring Swan-Ganz-ovim kateterom kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom.   

Član je Evropskog udruženja kardiologa, ESC Working Group of Acute Cardiac Care, kao i domaćih udruženja. Dobitnik je brojnih priznanja za klinički i naučni rad. Kao predsjednik RFZO dao je odlučujući doprinos uvodjenju inovativne terapije za liječenje najtežih bolesti.  

Prof. dr Aranđelović je kardiolog na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje i redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ljekar je sa više od 30 god. iskustva, specijalizacijom iz interne medicine i kardiologije, posebno velikim iskustvom u kliničkoj kardiologiji, kao i koronarnoj jedinici, Echo laboratoriji i angiosali. Kao redovni profesor i bivši direktor najveće Univerzitetske bolnice u Srbiji, ima bogato iskustvo u organizaciji bolničkog rada i predavanja.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gdje je obavila i specijalizaciju iz Interne medicine, a nakon toga magistarske studije iz kardiologije. Usavršavala se iz intraoperativne ehokardiografije u Thorax Centru, Roterdam. Doktorirala je i subspecijalizirala iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Radi kao interventni kardiolog na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, savjetnik je direktora Bolnice. Bila je organizator i šef odsjeka interventne kardiologije KBC dr Dragiša Misović (nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu), kao i odjeljenja interventne kardiologije KBC Zvezdara (nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu). Bila je direktor KBC Zvezdara i dugogodišnji Interventni i klinički kardiolog Kliničkog Centra Srbije.

Bila je profesor uključen u osnivanje Angiosale u Opštoj bolnici u Valjevu, Angiosale Kliničkog Centra Banja Luka, laboratorije neinvazivne kardiologije u Domu Zdravlja u Lazarevcu.
Njena univerzitetska karijera je počela 1996. god, kada je postala asistent, nakon toga i docent na predmetu Interna medicina-Kardiologija, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Danas je redovni profesor na pomenutom predmetu na istom fakultetu.

Cilj njenog daljeg rada je da svoje znanje, iskustvo i profesionalnu radoznalost primjeni u novom, drugačijem ambijentu koji predstavlja profesionalni izazov u ustanovi sa visokim standardima, jer smatra da je zdravstvena ustanova koja napreduje uvijek plodno polje za realizaciju novih programa.

Dr Mijatović je godinama gradila svoje iskustvo i znanje iz oblasti oftalmologije, kao i povjerenje svojih pacijenata. a posebno je fokusirana na liječenje medical retine i glaukoma.

Nakon završene Gimnazije na Cetinju, diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i 2006. godine stekla zvanje doktora medicine. Pripravnički staž je odradila u KCCG i Domu zdravlja u Podgorici, gdje je nakon toga i ordinirala kao izabrani ljekar. Prve dvije godine specijalističkog staža odradila je u KCCG a naredne dvije na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije. Specijalistički ispit je položila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, s najvišom ocjenom i stekla zvanje specijaliste oftalmologije 2015. godine. Od tada je radila kao oftalmolog u bolnici Danilo I, a od 2017.godine je bila rukovodilac odsjeka za oftalmologiju.

U Lions oftamology educates centru u Pragu je završila obuku iz glaukoma. Završila je obuku iz ultrazvuka oka i orbite, (Udruženje oftalmologa Srbije), boravila je u KCS na odjeljenju za medical retinu, u okviru edukacije za laserfotokoagulaciju retine. Boravila je na prestižnoj Klinici za oftalmologiju Univerziteta u Padovi. U okviru edukacije za medical retinu i fotokoagulaciju, boravila je na klinici Miloš. Pohađala je Salzburg Weill Cornell seminar oftalmologije, pod pokroviteljstvom Američko-Austrijske fondacije. Učesnik je brojnih edukativnih skupova u zemlji i inostranstvu i član Crnogorskog oftalmološkog društva.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gdje je položio i specijalistički ispit iz oftalmologije. Odbranio je magistarsku tezu na temu: Rehabilitacija teške funkcionalne slabovidost kod dece na uzrastu 10 do 14 godina. – mentor prof. B. Stankov. Stručno  se usavršavao u oblasti strabologije, dečije oftalmologije i neurooftalmologije. 

Na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu je radio kao asistent na predmetima Funkcionalna dijagnostika i rehabilitacija monokularnog i binokularnog vida i Ortoptika. 

Uža specijalnost dr Ljutice su operativno liječenje razrokosti kod djece i odraslih, liječenje slabovidosti, pedijatrijska oftalmologija, neurooftalmologija, refrakcione anomalije kod djece, operativno i konzervativno liječenje razrokosti kod djece i odraslih i dječja oftalmologija. Rukovodilac je Centra za dječiju oftalmologiju i razrokost „Miloš klinike“ i član Evropske Strabološke Asocijacije (ESA) i Svjetskog udruženja za dječiju oftalmologiju i strabologiju (WSPOS). 

Rođena je u Kotoru gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sa prosječnom ocjenom 9,22. Nakon završetka osnovnih studija nastavlja da radi kao ljekar Hitne medicinske pomoći, nakon čega upisuje specijalističke studije u Beogradu iz oftalmologije, koje završava sa najvišom ocjenom. 2021 god. nastavlja višemjesečno usavršavanje u Centru za dečiju oftalmologiju i razrokost „Miloš Klinike“ Beograd, pod mentorstvom čuvenog dr Milorada Ljutice. Stalno je zaposlena u Institutu za bolesti djece, KCCG, gdje radi kao dječiji oftalmolog i strabolog. Polje interesovanja pedijatrijska oftalmologija i strabologija, hirurgija razrokosti i retinopatija prevremenog rođenja. Član je ESA (Evropske Strabološke Asocijacije) i EPOS (Evropskog Pedijatrijskog Oftalmološkog društva).

Dr Žikić je očnoj  rekostruktivnoj  hirurgiji  posvećen već pune dvije decenije. Specijalizaciju iz oftalmologije je završio na Klinici za očne bolesti, KC Vojvodine, gde je bio u jednom periodu i šef odeljenja za hitne slučajeve. Bio je angažovan kao  asistent na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Dr Žikić je bio gostujući hirurg na Klinici za očne bolesti, Kliničkog Centra Banja Luka, a tokom istog perioda održao je edukaciju i demonstrativne operacije na očnim klinikama i očnim odeljenjima bolnica u Srbiji: Beograd, Subotica, Niš, Prokuplje, kao i u Bosni i Hercegovini: Doboj i Tuzla. 

Stručno znanje iz okuloplastične i rekonstruktivne hirurgije je sticao na Univerzitetskim očnim klinikama širom  Evrope kao stipendista vodećih međunarodnih oftalmoloških udruženja. U pitanju su renomirane evropske zdravstvene ustanove, kao što su Univerzitetska bolnica “Erasmus” i “Roterdamska očna bolnica”, Univerzitetska bolnica “Dupuytren”, Limoges, Francuska, Univerzitetska bolnica AKH, Beč, Univerzitetska bolnica Norfolk i Norwich, Velika Britanija, Queen Victoria Hospital, East Greenstead, Velika Britanija itd

Dr Žikić je član Udruženje oftalmologa Srbije, Evropsko udruženje za okuloplastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i Udruženje za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju. 

Dr Branka Samardžija Jovanović, specijalista pedijatrije, rođena je u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju medicinsku školu. Započela je studije Medicinskom fakultetu u Sarajevu, koje sam potom završila na Medicinskom fakultetu u Nišu. Svoj radni angažman je započela kao doktor opšte medicine u DZ Mojkovac a potom nastavila u DZ Kolašin. Usavršavanje i specijalistički staž je obavila u Institutu za bolesti djece KCCG, potom UDK-Tiršova u Beogradu nakon čega je na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranila završni rad specijalističkih studija iz pedijatrije. Nakon završene specijalizacije kao izabrani pedijatar nastavila je radni angažman u DZ Podgorica. Kontinuirano se usavršavala prateći najnovija dostignuća i trendove u pedijatriji kako na domaćim tako i na inostranim kongresima, posjeduje sertifikat završenog Seminara o IMC, škole Urgentne pedijatrije , završila je i Kurs edukacije za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Usavršila je, kroz edukaciju u okviru Ministarstava zdravlja CG, oblast UZ kukova kod djece. Bila jeaktivno uključena u realizaciju Projekta podsticanja praćenja rasta i razvoja u svrhu ranog otkrivanja zdravstvenih poremećaja djece mlađe od pet godina. Autor je i koautor brojnih radova koji su objavljeni u stručnim medicinskim časopisima i prezentovani na Kongresima u zemlji i inostranstvu. Član je Ljekarske Komore Crne Gore – sa aktivnom licencom za rad i ljekarsku praksu, Asocijacije za preventivnu pedijatriju CG i dobitnica Prve nagrade Kongresa sa tri objavljena rada. Član je Udruženja  Pedijatara CG i donedavno član Upravnog odbora.

Kao jedan od osnivača Škole roditeljstva u okviru Savjetovališta za reproduktivno  zdravlje Doma zdravlja Podgorica, okupila je trudnice i mlade majke sa ciljem informisanja o pravilnom rastu i razvoju djeteta, kao i o dojenju, imunizaciji, njezi kože i ostalim pitanjima od važnosti za uspješno roditeljstvo. Nastavila je dalji rad kroz predavanja  u organizaciji BioSave-a. 

Dr Dragica Bečić, je specijalista pedijatar, stalno zaposlena u Moj Lab Pedijatriji u Budvi. 

Dr Bečić je osnovnu i srednju školu završila u Budvi, dok je Medicinski fakultet završila u Beogradu.  

Potom je od 2009. do 2022. radila u Domu zdravlja Budva, prvo na opštoj praksi, zatim od 2011. na pedijatriji. 

Specijalizaciju iz pedijatrije završila je na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj.  

Tokom specijalizacije završila je školu ultrazvuka na UDK, a potom, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, i edukaciju ultrazvuka kukova u KCCG. 

Svoje znanje redovno usavršava na domaćim i inostranim kongresima.

Dr Kadić je diplomirao je na Medicinskom fakultetu univerziteta u Sarajevu. Radio je u zavodu za hitnu medicinsku pomoć  i bio specijalizant ORL za IBD KCCG. Radio u DZ Fojnica, na poslovima ljekara porodične medicine i u urgentnom centru. Istovremeno, bio je predavač stručne grupe predmeta u Srednjoj medicinskoj školi. Obavio pripravnicki staž u Opštoj bolnici Abdulah Nakaš u Sarajevu i radio u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao viši stručni saradnik za razvoj standarda za bolnice, domove zdravlja i timove porodične medicine. 

Doktorand je Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, položio ispite iz postdiplomskog programa i započeo izradu doktorske disertacije. 

U saradnji sad dr Elvirom Zvrkojm, objavio je naučni rad Valjanost, interna konzistentnost i test-retest pouzdanost Crnogorskog indeksa hendikepa glasa od 10 stavki (Arhiva za industrijsku higijenu i toksikologiju).  Aktivni je član Udruženja ORL Crne Gore, član predsjedništva udruženja ORL Crne Gore  i sekretarijata Organizacionog odbora II OMI ENT SatelliteSymposium Montenegro i  V Simpozijuma otorinolaringologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem.  

Učestvovao je na brojnim simpozijumima i kongresima:  na Simpzijumu povodom obilježavanja Svetskog dana glasa, Strana tijela donjih disajnih puteva, kao i Savremeni pristup dijagnostici i terapiji karcinoma Larinksa, učestvovao je na 20. Kongresu otorinolaringologa Srbije sa međunarodnim učešćem, i 58. ORL nedelji sekcije za ORL Srpskog lekarskog društva. Prezentovao je rad – Rezultati hirurškog liječenja pacijenata sa hroničnim zapaljenjem srednjeg uva – naša iskustva, na simpozijumu ORL sa međunarodnim učešćem, Žabljak. Učestvovao je na simpozijumu  Letnja škola ORL – Otologija u Sremskim Karlovcima, Nacionalnom Simpozijumu Aktuelnosti u ORL..  

Pohađao je  brojne  kurseve, kao što su kursevi iz programa Kontinuirane medicinske edukacije u organizaciji Centra za Kontinuiranu medicinsku edukaciju, Zagreb temporal bone dissection course,  pohadjao edukaciju i kurs disekcije temporalne kosti u Beču i u Kyetani (Poljska), kao i u organizaciji Weill Cornel University and AAF održanog u Salzburgu i dobitnik je nagrade – Exelent case presentation 2018.  

Član je organizacionog odbora EUPSA kongresa u Podgorici i aktivno je učestvovao na kongresu u organizaciji Pediatric Association of the Balkan u Ljubljani sa radom- Strana tijela traheje i ezofagusa kod pedijatrijske populacije u CG u periodu 2010-2015. Pohadjao je  ljetnju školu rinologije u Sremskim Karlovcima i  položio Pre hospital trauma life support – trening akreditovan od American Colege of Surgeons. 

Objavio je rad Procjena vrijednosti rane habilitacije po vojta metodi i bobath konceptu kod djece sa down, knjigu sa AKAZ-om i akreditacijske Standarde za bolnice. Završio je edukaciju iz konzervativne i endoskopske terapije u  gastroenterologiji i hepatologiji, Škola Gastroenterohepatologije Sigurna hirurgija za sigurnost pacijenta i druge brojne edukacije

Dr Saša Radović, magistar medicinskih nauka, je specijalista dječje hirurgije i dječije urologije koji je svojim angažmanom na mjestu direktora unaprijedio rad Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore uvodeći nove hirurške procedure u skladu sa savremenom medicinom uz istovremeno obnavljanje opreme i iznad svega stručnog kadra. Medicinski tim KCCG pod vođstvom dr Saše Radovića je prvi put uradio urogenitalnu rekonstruktivnu operaciju teške kongenitalne forme penilne hipospadije kao i standardizovao minimalno invazivnu hirurgiju-laparoskopiju kod djece. U toku rukovodjenja Institutom renovirana je jedinica intenzivnog liječenja sa opremom koja je zlatni standard za neuralgični dio svake zdravstvene ustanove kao što je intenzivna njega, renoviran je operacioni blok uz revitalizaciju hirurških sala i opreme realizovan projekat nabavke low-dose skenera u saradnji sa IAA-e, zatim nabavka RET kamere za tretman oštećenja vida kod prijevremeno rodjenje djece, obnovljenja oprema za laboratorijsku dijagnostiku , laparoskopski stub i prateća oprema za minimalno invazivnu hirurgiju, zatim savremeni ultrazvučni aparat , video EEG uz osvježavanje enterijera i eksterijera samog Instituta. 
Dr Radović je od sada predvodi tim Moj Lab Pedijatrije i obavlja preglede iz oblasti dječije hirurgije i dječije urologije.

Dr Ivančević je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu. Specijalizirala je 2013. godine, na  Instututu za majku i dete,  Univerzitetska djija klinika u Beogradu. Po zavrsetku obaveznog ljekarskog staža u trajanju od godinu dana u OB Bežanijska kosa, Beograd  i položenog državnog ispita, radila je  u bolnici  Maria Stopes International u Londonu, na poziciji asistenta u medicini.  

U Domu zdravlja Budva je ordinirala na odjeljenju opšte medicine i hitne medicinske pomoći. Na odjeljenju pedijatrije Doma zdravlja Budva, bila je  načelnik pedijatrijske službe od 2013. do 2018. godine. 

Opštinski je koordinator za imunizaciju u opštini Budva i zahvaljujući njoj realizovano je niz aktivnosti za dobrobit društva: preventivni pregledi od neonatnog do srednjoškolskog uzrasta djece, kurativni pregledi, imunizacija, praćenje rasta i razvoja, senzorna pedagogogija, savjetodavi posao u osnovnoj i srednjoj školi, savjetodavni rad u kancelariji za mlade, promocija zdravih stilova života i imunizacije, imunizacija protiv COVID infekcije, rad sa djecom i odraslima koji su COVID pozitivni… 

U poliklinici Primus Medicus Budva, ordinirala je od 2008. godine, na odjeljenjima pedijatrije i opšte medicine. 

Doktorka Ivančević je svoje znanje usavršavala na brojnim edukacijama, kao što su: edukacija  Senzorna integracija (Senzorna pedagogija, Senzorijum Beograd), edukacija škola Eho kukova (Odjeljenje radilogije  KCCG), Razvojna pedijatrija (Udruženje pedijatara Srbije i Unicef), međunarodni pedijatrijski kongresi,   

Pedijatrijski dani Tiršove klinike, edukacije od strane Unicefa Crna Gora i pedijatrijske sekcije Crne Gore. 

U njenim daljim planovima usavršavanja je edukacija terapijskog hranjenje djece, senzorna integracija i rad u odojačkom uzrastu SI- Baby. 

Doktorka Ivančević slovi za omiljenog porodičnog doktora u Budvi i okolini, brinula je o generacijama mališana, s punom pažnjom i visokom profesionalnom odgovornošću.  

Primarijus dr Milica Šofranac je rođena u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. U toku studija na Medicinskom  fakultetu, obavila je specijalnu praksu na IV Internoj Klinici Karlovog Univerziteta u Pragu. Po završetku obaveznog ljekarskog staža, položenog državnog ispita, radila je  u Domu zdravlja Podgorica, a potom kao klinički ljekar u Dječijoj bolnici. Specijalizaciju iz pedijatrije i prvu godinu magistarskih studija iz pedijatrijske pulmologije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu. Primarijus je i mentor iz dijela specijalističkog staža iz oblasti pedijatrije. 

Nakon završene specijalizacije radi u svojstvu Načelnika predškolskog dispanzera, koordinatora Savjetovališta za mlade, konsultanta Savjetovališta za trudnice i izabranog doktora za djecu u Domu zdravlja Danilovgrad. Radila je dopunski  na dva punkta Doma zdravlja Podgorica i u privatnoj zdravstvenoj ustanovi „Sumedica“ .  

Član je Ljekarske Komore Crne Gore sa aktivnom licencom za rad  i ljekarsku praksu. Član  je Udruženja, a donedavno je bila i  član Upravnog odbora Udruženja pedijatara CG/UPCG/. Od 2012. godine član je EAPS i UNEPSASada  je i član Komisije za provjeru  stručne ososobljenosti u Ministarstvu javne uprave Crne Gore i EiP. 

Bila je predsjednik u jednom i član Prvostepene Ljekarske komisije  republičkog Fonda za zdravstvo u dva mandata i član Komisije za etička pitanja Ljekarske komore CG.  

Prvi je koautor 4 knjige iz oblasti unapređenja zdravstvenih usluga. Stručni i stalni saradnik stranog i domaćeg medicinskog časopisa. Recenzent je za primarijat i mentor iz oblasti pedijatrije. 

Završila „Jugoslovensku školu ultrazvuka -dječiji kukovi, pedijatrija-ortopedija“, 1997. godine u Kragujevcu i po drugi put 2019. godine IV edukaciju iz ultrazvuka dječijih kukova u KCCG  pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja CG. Posjeduje licence iz obije.  

Prim. dr Milica Šofranac Posjeduje radove i sertifikate  kao aktivni  učesnik na  domaćim i stranim kongresima, konferencijama, simpozijumima i stručno naučnim skupovima. Dobitnica je prve nagrade sa četiri objavljena rada. Posjeduje sertifikate  za objavljene autorske i koautorske radove, od kojih su neki citirani i prezentovani u našim i stranim stručnim publikacijama, kao i iz raznih oblasti pedijatrije u sklopu kontinuirane medicinske edukacije. 

Prvi čovjek fleksibilne bronhoskopijena kod male djece na našim prostorima, koji je uveo spiroergometriju, kao i medicinu spavanja, tj ispitivanja poremećaja u spavanju, napravio jedinicu za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima, a od posebnog značaja je njegov doprinos u  borbi protiv cistične fibroze kod djece. Sa svojim timom, na Institutu za majku i dete, osnovao je Nacionalni centar za liječenje ove bolesti.  

Profesor doktor Predrag Minić ,  specijalista pedijatrije, supspecijalista  pulmologije i dugogodišnji načelnik odjeljenja za ispitivanje i liječenje bolesti pluća u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić, u Beogradu i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.  

Osnovne i magistarske studije je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i specijalizaciju iz pulmologije. Stručno se usavršavao u  Kabinetu za bronhologiju Instituta za plućne bolesti i tuberkulozu Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu, gdje je stekao naziv bronhologa, na odeljenju za pulmologiju The Children’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA i odeljenju za pedijatrijsku pulmologiju North Carolina Memorial Hospital, Chapel Hill, USA  u cilju edukacije iz pedijatrijske pulmologije, fleksibilne bronhoskopije u djece i respiratorne intenzivne njege. 

Prof dr Minić je u dva navrata bio asistent, docent i vanredni profesor, a od juna 2017.je redovni profesor Medcinskog fakulteta. Predsjednik je komisije za polaganje specijalističkog ispita iz pedijatrije i član komisija za polaganje ispita iz uže specijalizacije iz pulmologije i specijalističke ispite iz opšte medicine. Slovi za jednog od najboljih predavača na užoj specijalizaciji i magisterijumu iz pulmologije. 

Na katedri pedijatrije, bio je šef, zamjenik šefa, kao i vršilac dužnosti šefa katedre pedijatrije. Član  je organizacionog odbora »Stremljenja i novina u medicini« na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 

Prof. dr Minić je predavač pedijatrije na Medicinskom faklultetu Univerziteta Istočno Sarajevo u Foči i Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu. 

Nosilac je saradnje sa Univerzitetskom dečijom klinikom u Hajdelbergu i organizator međunarodnih sastanaka o cističnoj fibrozi ( The Second Regional Meeting on Cystic Fibrosis, i South Eastern CF Conference). Predsedavao je  Evropskom konferencijom  o cističnoj fibrozi održanom u Beogradu 2018.god. Konferencija je prvi put održana izvan zemalja Evropske unije, učestvovalo je više od 2000 eksperata iz oblasti cistične fibroze. 

Prof. dr Minić je dugogodišnji rukovodilac Službe za ispitivanje i liječenje bolesti pluća u IMD, koja je trenutno centar nacionalne, regionalne, a u nekim oblastima i evropske referentnosti u svim oblastima dječje pulmologije (astma, respiratorne infekcije, bronhopulmonalna displazija, cistična fibroza, sindrom primarne cilijarne diskinezije, non-CF bronhiektazije, intersticijumske bolesti pluća, urođeni poremećaji disajnih puteva i pluća, bronhoskpija, ekstrakcije stranih tijela, spiroergometrija, mehanička ventilacija u kućnim uslovima). 

Član je velikog broja stručnih udruženja i dobitnik brojnih priznanja, kao što je Priznanje Evropskog udruženja za cističnu fibrozu (ECFS) za unapređenje standarda zbrinjavanja bolesnika, u Briselu, 2015.godine 

Mr Sci. Dr Dejan Mandić, specijalista urolog je rođen u Nikšiću 1960.godine. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Nikšiću, a Medicinski fakultet u Beogradu 1984.godine. Pripravnički staž je obavio u Beogradu, u Gradskoj bolnici Zvezdara, a specijalizaciju iz urologije na Urološkoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu 1994. godine. Magistrirao je iz oblasti urologije na istom fakultetu 2017.godine. Nakon završenog ljekarskog staža i vojne škole na VMA u Beogradu od 1986. do 1990. godine je ordinirao u Domu zdravlja u Nikšiću. Od 1990.do 1994.godine je bio na specijalizaciji urologije, a potom radio kao specijalista urolog  na Urološkom odjeljenju Bolnice Nikšić do 2001.godine, kada prelazi  na Urološku kliniku KBC Podgorica.  Član je Udruženja urologa Crne Gore, Evropske asocijacije urologa i Svjetske urološke asocijacije, autor i koautor brojnih stručnih radova iz oblasti urologije. 

Član je više stručnih asocijacija: European Association of Urology, Societe International d’Urology, Srpsko lekarsko društvo .
Od 2003.godine je stekao zvanje docenta, i redovni je profesor na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

U svom istraživačkom radu bavio se temama: Rekonstruktivne operacije kod benignih obolenja mokrćnog sitema kod žena I muškaraca I polnih organa kod muškaraca; Uroonkologija (rekonstruktivne procedure u uroonkologiji, kontinenetne derivacije urina i parcijalne reskecije tumora bubrega laparoskopskim pristupom).

Ordinira je na Klinici za Urologiju Kliničkog centra Vojvodine, gdje je i specijalizirao. Klinički je ljekar i načelnik odjeljenja opšte urologije na Klinici za urologiju, Kliničkog Centra Vojvodine, klinički je istraživač na pomenutoj klinici i recenzent za Vojnosanitetetski pregled i Medicinski pregled.

Autor je i koautor brojnih radova koji se bave različitim temama u urologiji, posebno iz oblasti onkološke urologije i terapije urolitijaze i učesnik na brojnim kongresima i kursevima u zemlji i inostranstvu.

Rođen je 1974. godine u Bijelom Polju gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999. godine. Magistarske studije završio je 2005. godine a doktorske studije 2009. godine. Specijalizaciju iz ORL završio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006. godine. Užu specijalizaciju iz plastične hirurgije glave i vrata završio je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2016. godine. Docent je na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Predsjednik je Udruženja otorinolaringologa Crne Gore. Član je Odbora za medicinu CANU. Bio je predsjednik Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU). Za primarijusa je izabran 2012. godine. Bio je direktor Klinike za ORL i MFH Kliničkog centra Crne Gore. Bio je član Etičkog komiteta Ministarstva prosvjete Crne Gore. Bio je zamjenik predsjednika Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost Ministarstva nauke Crne Gore. Koordinator je za Crnu Goru medicinskog programa Američko-austrijske fondacije. Autor je ili koautor preko 170 naučnih i stručnih radova. Usavršavao se u Švajcarskoj, Brazilu, Španiji, Njemačkoj, Austriji, Srbiji, Hrvatskoj… Oženjen je, otac dvoje djece.

Dr Suad Šabanović, rođen u Beranama 1991.godine, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Podgorici, Univerziteta Crne Gore. Pored medicinskog fakulteta, diplomirao je i na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica. 

Radno je angažovan u AMBOSS kao medicinski konsultant za Evropu, radio je u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore. Specijalista je za proizvode i stratešku analizu u Hoffman La Roche Ltd. Bio je predsjednik organizacionog odbora – 66th  March Meeting, General Assembly IFMSA, Budva. Dr Šabanović je CEO u Montenegrin Medical Students and Young Doctors – Medical Educational Circle.