fbpx

Interna medicina

Ko su vaši doktori?

Posvećenost i stručnost uz podršku najsavremenije opreme

U eri povećanog oboljevanja od plućnih bolesti, internistički i pulmološki pregledi su posebno dobili na značaju.

Riječ saradnika

Pozovite nas

Scroll to Top

Dr sc. med. Nena Milačić je rođena u Nikšiću i odrasla u Podgorici. Medicinski fakultet je završila u Nišu, kao i specijalizaciju iz oblasti interne medicine. Subspecijalizaciju pulmologije i doktorat je takođe završila na Niškom fakultetu. Od 2002. godine radila je u KCCG i bila asistent interne medicine i medicine bola na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Trenutno je predavač i član projekta Medicina bola koji organizuje Evropska Unija. Učesnik je i predavač brojnih kongresa.

U poliklninici Moj Lab dr sc. med. Nena Milačić  obavlja internističke i kompletne pulmološke fizikalne preglede. Takođe, očitava RTG snimke pluća i bavi se kompletnom funkcionalnom dijagnostikom pluća kojoj pripadaju: spirometrija sa bronhoprovokacijom, difuzija, bodipletizmografija.

Planovi za budućnost u poliklinici Moj Lab su UZ pregledi pluća  i brojne nove analize i medicinski pristupi, koji do sada nisu bili dostupni u Crnoj Gori.

Dr Jovan Utješinović je završio medicinski fakultet u Nišu, a specijalizirao na Univerzitetu u Beogradu. Od 1999. godine ordinira u Domu zdravlja u Nikšiću. Od 2006. godine radi kao specijalista za plućne bolesti I tuberkulozu u Centru za plućne bolesti u Nikšiću. Šest godina je ordinirao u Centru za plućne bolesti Stari aerodrom u Podgorici, a četiri godine u Centru za plućne bolesti Doma zdravlja Cetinje. Predsjednik je ljekarske komisije Crvenog krsta Nikšić i edukator prve pomoći. Angažovan je u Nacionalnom timu za COVID protokol. Jedan je od autora i glavni urednik Vodiča za prvu pomoć, autor knjige Tuberkuloza, koautor zapaženih radova iz pulmologije. Bio je predavač na Kongresu crnogorske medicine sa temom Alvesco aerosol i Zašto stati na pola puta. Više puta je svoje znanje  prezentovao u okviru ljekarskih konferencija kod nas i u regionu, kao što je Prikaz slučaja na Pulmološkim danima Crne Gore, Pulmološkom kongresu Srbije i Pulmološkim danima BIH i Vojvodine.

Dr spec. infektologije Ana Bubanja je rođena u Bijelom Polju. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Podgorici 2010. godine. Nakon pripravničkog staža obavljenog u Domu zdravlja Danilovgrad, 2012. godine, nastavlja svoj staž kao klinički doktor na Klinici za infektivne bolesti u Kliničkom centru Crne Gore. Specijalizirala je infektologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sa najvećom ocjenom. Nakon specijalističkih studija, ordinira na Klinici za infektivne bolesti. Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma, član je Udruženja infektologa Crne Gore, kao i Komisije za zaštitu stanovništva od Covid-19.

Infektološke preglede i preglede iz domena kliničke farmakologije obavlja dr Brankica Dupanović, specijalista za infektivne bolesti, magistar medicinskih nauka i  subspecijalista kliničke farmakologije

Dr Brankica Dupanović, mr.sci.med, rođena je u Sarajevu, gdje je završila gimnaziju i Medicinski fakultet, specijalizaciju iz oblasti infektivnih bolesti, kao i postdiplomske studije iz oblasti neurologije. Odbranila je magistarsku tezu pod nazivom „Bakterijski gnojni meningoencefalitis – odnos predispozicije i faktora rizika na pojavu, tok i ishod,“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Subspecijalizaciju iz kliničke farmakologije završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Do 2000. godine je radila u Domu zdravlja i Opštoj bolnici u Baru. Više od 20 godina radi u Kliničkom centru Crne Gore. Asistent je na predmetu Infektivne bolesti na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Učesnik je i predavač brojnih kongresa. Član je naučnog odbora za antimikrobnu hemoterapiju i terapiju kancera jugoistočne Evrope. 

Objavila je  više stručno-naučnih radova kao autor ili koautor. Čest je predavač na brojnim konferencijama i kongresima u zemlji i inostranstvu, kao što su Udruženje infektologa Srbije, Hrvatskog udruženja za putničku, tropsku medicinu; Kongres infektologa i mikrobiologa Bosne i Hercegovine, Hrvatska Konferencija za antimikrobnu hemoterapiju i terapiju kancera jugoistočne Evrope, Ekspertski forum centralne i istočne Evrope za hepatitise i HIV, Internacionalni sastanak za HIV/AIDS itd. Teme njenih predavanja su: savremeni pristupi u liječenju virusnih hepatitisa, HIV/AIDS-a,  infekcija nervnog sistema, gastrointestinalnih infekcija, infekcija izazvanim virusom infektivne mononukleoze i drugim herpes virusima, parazitarnim infekcijama. Znanje iz svoje oblasti je podijelila sa drugim ekspertima, kao učesnik Konferencije za antimikrobnu hemoterapiju i terapiju kancera jugoistočne Evrope, Ekspertskog foruma centralne i istočne Evrope za hepatitise i HIV, Internacionalnog sastanka za HIV/AIDS. Član je sekcije infektologa Crne Gore, Član Srpskog udruženja za antimikrobnu terapiju,  dopisni član Internacionalne medicinske akademije Bugarske, kao i Internacionalnog udruženja za hemoterapiju.

Rođen je u Podgorici, medicinski fakultet je završio u Kragujevcu, a specijalizaciju na Beogradskom univerzitetu. Specijalizaciju iz oblasti hematologije je završio 1997. godine, takođe na Beogradskom univerzitetu. Svoje dalje usavršavanje je nastavio na Beogradskom univerzitetu i to na magistarskim studijama, gdje je i stekao magistarsko zvanje. Od 2006. godine bio je na doktorskim studijama na Podgoričkom univerzitetu, a 2007. godine je odbranio magistarsku tezu na temu – Prognostički faktori kod bolesnika sa nehočkinskim limfomima želuca i crijeva.

Svoje radno iskustvo započeo je radom na hematološkom odjeljenju Interne klinike KBC u Podgorici, gdje je sada načelnik Intezivne i poluintezivne jedinice centra za hematologiju. Od 1998. je počeo sa radom na Medicinskom fakultetu u Podgorici kao Stručni saradnik na predmetu Interna medicina, a godinu kasnije je postao profesor hematologije sa transfuziologijom u Srednjoj medicinskoj školi u Podgorici.

Dr Vesko Vujičić je dobitnik brojnih priznanja, među kojima je Godišnja nagrada Kliničkog Centra Crne Gore za postignute rezultate. Član je Evropskog udruženja hematologa, autor i koautor oko 100 radova prikazanih na republičkim, bivšim federalnim, balkanskim i evropskim kongresima. Mentor i komentor više studentskih radova na kongresima studenata medicine u Sofiji, Ohridu, Beogradu, Zagrebu, Kairu i Berlinu. Predavač na više stručnih skupova i autor smjernica za liječenje pacijenata sa CML.

Brigita Smolović je završila Medicinski fakultet u Beogradu i prije započinjanja apsolventskog roka, a na istom fakultetu je i specijalizirala. Užu specijalizaciju iz oblasti gastroenterohepatologije završila je odbranivši rad: Značaj Helicobacter pylori gastritisa u nastanku ulkusne bolesti kod pacijenata na nesteroidnim anti-inflamatornim lijekovima na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Od 2005. godine radi kao specijalista interne medicine na Internoj klinici, Odjeljenje gastroenterohepatologije, KCCG, a od 2008. godine na istom odjeljenju radi kao uži specijalista-gastroenterohepatolog.
 
Kao konsultant je učestvovala u pisanju „National colorectal cancer prevention program“- projekat Svjetske banke za unapređenje sistema zdravstva u Crnoj Gori.
Boravila je u Referentnom centru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Zavod za gastroenterologiju-Kliničko bolnički centar Zagreb, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na edukaciji za intervencijski ultrazvuk. Boravila je u Hamburgu, na kursu „Medical expert training in endocapsule endoscopy“.
Član je brojnih ljekarskih udruženja (Društva ljekara Crne Gore, ESGE, EASL, WGO, UEG) i predsjednik je Udruženja gastroenterohepatologa Crne Gore.    
   
Na Univerzitetu Crne Gore izabrana je u zvanje vanrednog profesora, katedra Interne medicine, Medicinski fakultet u Podgorici. Dvadeset radova dr Smolović je objavljeno u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka. Tokom ovih godina aktivno učestvuje na domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima gastroenterohepatologa, a rezultate svog rada prezentovala je na oko 60 međunarodnih kongresa, simpozijuma i seminara i u više od 40 zemalja. Mentor je na dodiplomskom i postdiplomskom studiju za Internu medicinu.
 
Učestvovala je u pisanju priručnika za Neuroendokrine tumore gastrointestinalnog trakta i pankreasa; GIST-gastrointerstinalni stromalni tumori, rijetki tumori digestivnog trakta. Dijagnostika i liječenje: podsjetnik za izabrane ljekare, kao i za Upalne bolesti crijeva.
Autor je Nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse – Protokol za liječenje uliceroznog kolitisa i Nacionalnih smjernica dobre kliničke prakse – Protokol za liječenje Helicobacter pylori infekcije, objavljenih 2019. godine u Biltenu ljekarske komore.
Ispred Udruženja gastroenterologa Crne Gore jedan je od organizatora EAGEN, Postgraduate Course.
Više godina organizovala je takođe ispred Udruženja gastroenterologa Crne Gore, Svjetski dan digestivnog zdravlja, WDHD.

Kroz kontinuranu edukaciju prenosi rezultate naučnog rada u praksu ljekarima i farmaceutima u Crnoj Gori.

Rođen je 1965. godine u Podgorici. Redovni je profesor Interne medicine i gastroenterologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i načelnik Odjeljenja gastroenterologije na Klinici za gastroenterohepatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu. Član je Evropskog Borda za gastroenterologiju i hepatologiju (Europen Board for Gastroenterology and Hepatology – EBGH), Komiteta za kontinuiranu medicinsku edukaciju Evropskog borda za gastroenterologiju i hepatologiju (EBGH CME Committee). Nacionalni je predstavnik Srbije u Evropskom udruženju za kolitis i Kronovu bolest (ECCO). Bio je predsjednik Udruženja gastroenterologa Srbije od 2014. do 2018. godine. Autor je ili koautor 53 rada i 92 sažetka iz oblasti gastroenterologije i hepatologije na domaćim i internacionalnim kongresima. Napisao je poglavlja u 4 knjige/udžbenika iz oblasti gastroenterologije i hepatologije.

Rođena je u Zvorniku, (BiH), gdje je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz urgentne medicine je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu je odbranila pred Katedrom za reumatologiju VMA 1997. Doktorsku disertaciju pred istom katedrom januara 2004. i tako postala prvi doktor medicinskih nauka iz oblasti reumatologije u Crnoj Gori. Još uvijek je jedina žena koja je odbranila doktorsku tezu iz reumatologije kod nas.

Nakon završene gimnazije u Podgorici, obrazovanje je nastavila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz endokrinologije je završila u istoj ustanovi.

U dva navrata je išla na edukaciju iz oblasti Dijabetologije Steno Diabetes Center u Kopenhagenu, a u tri navrata se edukovala u oblasti Neuroendokrini tumori, dijagnostika i liječenje na Akademiska Sjukhuset, Uppsala University Hospital, dok se na Zlatiboru na Institutu za bolesti štitaste žlijezde edukovala iz oblasti Tireologije. Predsjednica je Udruženja endokrinologa Crne Gore. Članica je brojnih udruženja: Evropskog udruženja endokrinologa, ECAS-a koji ima za cilj da podigne profil evropske endokrinologije kroz veću saradnju između Evropskog društva za endokrinologiju i nacionalnih endokrinih društava u Evropi, EASD, ETA, ADA, ATE, ENETS i Editorial Board-a naučnog časopisa “The Endocrine Oncology and Metabolism”.

Zaposlena je u KCCG na mjestu načelnice Intezivne jedinice interne klinike. Svakodnevno radi sa pacijentima oboljelim od dijabetesa, bolestima štitaste žlijezde, paratireoidnih žlijezda, neuroendokrinim tumorima, endokrinim tumorima. Takođe, svakodnevni radi u oblastima reproduktivne endokrinologije i zdravlja, osteoporoze, poremećaji metabolizma, lipidologija. Ima iskustvo u radu na osteodenzitometriji (DXA scan).

Mr sci. med. Predrag dr Maraš Specijalista interne medicine i magistar iz oblasti endokrinologije U PZU „Moj lab“ obavlja specijalističke preglede iz oblasti opšte interne medicine i endokrinologije – dijabetesa tipa 2; gojaznosti i poremećaja vezanih za nepravilnu ishranu sa mjerenjem ukupne težine,ali i sastava-kompozicije tijela metodom bioelektrične impedance – body scan; bolesti štitaste i drugih žlijezda sa unutrašnjim lučenjem; DEXA – osteodenzizometriju kičme, kuka, podlaktice i cijelog tijela sa tumačenjem rezultata dobijenih mjerenjem gustine koštane mase – BMD(bone mineral densiti).  

Diplomirao je na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Specijalizirao je internu medicinu na  Vojno – medicinskoj akademiji u Beogradu, odbranio magisterijum iz oblasti endokrinologije na temu „Dijabetes tipa 2 i osteoporoza kod muškaraca“, na Vojno – medicinskoj akademiji u Beogradu. 

Obavio je  ljekarski staž u vojnoj bolnici Novi Sad, radio je kao ljekar opšte medicine i bio Upravnik garnizonske ambulante Bar. Specijalistički staz iz interne medicine je obavio u  u VMA Beograd . Radio je kao specijalista interne medicne na internom kabinetu Vojno – medicinskog centra u Podgorici i obavljao  dužnost Upravnika VMC – a Podgorica u činu pukovnika VSCG i VCG. Posebna sfera interesovanja dr Maraša je nutricionizami i izrada različitih programa pravilne ishrane – za mršavljenje ili dobijanje u težini; programa sportske ishrane za rekreativce i profesionalce. 

Profesor doktor Miloš Žarković Specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinolog je redovni profesor Interne medicine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalista je Interne medicine i subspecijalista endokrinologija. Odbranio je doktorsku tezu pod naslovom Mogućnosti otkrivanja epizodične sekrecije hormona. Postdoktorske studije je proveo u laboratoriji profesora Žan-Klod Henquin (University of Louvain Faculty of Medicine, Brussels). 

Prof. Dr  Žarković je načelnik odeljenja za bolesti štitne žlijezde Klinike za endokrinologiju u Beogradu. Vodi i centar za Grejvsovu orbitopatiju, koji je dio EUGOGO (Evropske grupe za Grejvsovu orbitopatiju). Član je uredništva časopisa više endokrinoloških časopisa i predsjednik Srpskog tiroidnog društva. 

Sekretar je Evropske grupe za Grejvsovu orbitopatiju i član European Thyroid Association Guidelines Board. Objavljivao je stručne radove u svim vodećim endokrinološkim časopisima kao što su JCEM, Thyroid, European Journal of Endocrinology i drugi i redovni je recenzent u vodećim endokrinološkim časopisima. 

Doktor Damjanov je svoju skoro 40 godina dugu karijeru gradio na Institutu za reumatologiju u Beogradu, počevši od pozicije kliničkog ljekara, do pozicije direktora Instituta i profesora na katedri interne medicine. Prof. dr Nemanja Damjanov je autor i koautor preko 189 radova. Među brojnim studijama u kojima je učestvovao je i ona koja je dokazala efikasnost i bezbjednost Orthokin metode u liječenju hroničnog bola ramena.

Član je, osnivač i sekretar EULAR (European League Against Rheumatism) i predsjednik je URESA (Udruženje reumatologa Srbije).
Iskoristite mogućnost da vas pregleda ovaj renomirani stručnjak podržan najsavremenijom opremom dostupnom u poliklinici Moj Lab.

Rođena je na Cetinju 1986.g. Medicinski fakultet završila je u roku na rimskom Univerzitetu “La Sapienza”, 2010.g.  sa najvišom ocjenom  i pohvalom komisije. U toku trajanja svih studija bila je stipendista Vlade Italije-regije Lazio. Specijalizaciju interne medicine, tada već usko usmjerenu na reumatologiju, završila je 2016.g. takođe na “La Sapienza” (Univerzitetska bolnica Sant’Andrea, odjeljenje-day hospital reumatologije), sa istim uspjehom. Subspecijalizaciju reumatologije završila je 2019. godine sa odličnom ocjenom na Klinici za reumatologiju, Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, u Beogradu.

Od studija, kao dio tima reumatologije Sant’Andrea “La Sapienza” bavi se naučno-istraživačkim radom na polju reumatoidnog artritisa i spondiloartritisa. Član je Ljekarske komore Rima i Udruženja reumatologa Italije.  Autor je i koautor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti reumatologije. Angažovana kao reumatolog-istraživač saradnik na Univerzitetskoj bolnici Sant’Andrea “La Sapienza”.

Posjeduje licencu za rad i član je Ljekarske komore Crne Gore, a u jednom periodu je radila kao internista-reumatolog na odjeljenju reumatologije, Interne klinike, KCCG. Član je Udruženja reumatologa Crne Gore.

Usavršavanje iz oblasti ekspertskog muskuloskeletnog ultrazvuka kod reumatoloških oboljenja, koji se koristi u dijagnostičke i terapijske svrhe, započela je još u toku specijalizacije, a potom nastavila i na subspecijalizaciji i daljem radu, kao i na brojnim kursevima ogranizovanim od strane Udruženja reumatologa Italije i EULAR-a. Posjeduje sertifikat za EULAR kurs kapilaroskopije, a u narednom periodu će usavršavanje iz te oblasti nastaviti kao saradnik Prof Marca Matucci Cerinic, poznatog i renomiranog eksperta za sistemsku sklerozu.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Radila je na Instutu za urologiju i nefrologiju, zatim na Klinici za nefrologiju KCS, gdje je obavljala i funkciju zamjenika direktora. Nakon toga  je bila angažovana kao direktor Opšte bolnice Belmedik, a od 2019. je  zaposlena je u OB Medigroup.  

Na Medicinskom fakultetu, katedra za internu medicinu-nefrologija, radila je kao asistent, zatim kao vanredni, a nakon toga i kao redovni profesor. Izabrana je kao gostujući profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Objavila je 310 radova i to 54  rada u SCI, sa indeksom citiranosti 743. Učestvovala je u više projekata koje finansira MNTR. Bila je nosilac međunarodnog projekta Glukoza u dijalizatu za dijabetičare, Fresenius medical Care i nosilac projekta Mjesto depresije u oboljevanju i umiranju bolesnika na hemodijizi, koji je osvojio prvu nagradu na međunarodnom konkursu Hemmomed-Fresenius 2004. god.  Bila je član predsjedništva Nefrološke sekcije,  sekretar Nefrološke sekcije Srpskog ljekarskog društva, kao i član organizacionog odbora 1. i 2. kongresa Nefrologa Srbije održanog u Beogradu. Organizovala je KME Algoritmi u nefrologiji i Trudnoća i bubreg. Bila je pozvani predavač na više domaćih i međunarodnih skupova i izabrana za potpredsjednika Sekcije za Internu medicinu SLD.  Izabrana je, a zatim reizabrana za predsjednicu Udruženja nefrologa Srbije. Tokom četvrogodišnjeg mandata, bila je predsednica dva nacionalna Kongresa nefrologa, na kojima je bilo  preko 350 učesnika iz Srbije i prvi put iz zemalja regiona. Kao predsjednica UNS učestvovala je i u organizaciji i akreditaciji kako Škole hemo i peritoneumske dijalize, tako i u Školama transplantacije i kliničke nefrologije. Na četiri ERA EDTA kongresa u sklopu National village projekta prezentovala je rad UNS. Izabrana u bord BANTAO udruženja, a za vrijeme njenog mandata UNS je uvršten u članstvo Svjetskog udruženja nefrologa (ISN).

Prof. dr Violeta Mihailović Vučinić je specijalista interne medicine, uži specijalista pulmologije i istaknuti stručnjak u oblasti sistemske sarkoidoze u regionu. Doktor je medicinskih nauka iz oblasti pulmologije, a njeno radno iskustvo sa pulmološkim bolesnicima dugo je četiri decenije. Domen rada dr Mihailović Vučinić je cjelokupna pulmologija, sa detaljnom obradom pulmoloških bolesnika. 

Posebno polje interesovanja su joj intersticijske bolesti pluća, granulomatozna oboljenja pluća (sarkoidoza) kao i tzv  rijetke bolesti (orphan lung diseases). Pored specijalizacije iz interne medicine specijalista je i pneumoftizologije, te se kao pneumoftiziolog dugi niz godina bavila dijagnostikom i liječenjem bolesnika sa tuberkulozom. Uvela je testove za latentnu tuberkulozu (Quantiferon TB GOLD) u Klinički centar Srbije. Od 2011 godine redovni je profesor na Katedri Interne medicine, Medicinskog fakulteta u Beogradu gde je radila sve do oktobra 2021, a u tom periodu bila je i šef nastavne baze Pulmologija pri Katedri interne medicine. Oblasti naučnog rada i istraživanja dr Mihailović Vučinić su Interna medicina, pulmologija, sarkoidoza, pludne fibroze i ostale bolesti plućnog intersticija.  

Obrazovanje je sticala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gdje je završila osnovne studije, odbranila magistarski rad iz pulmologije i stekla naziv magistra medicinskih nauka iz te oblasti. Specijalističke ispite iz pneumoftiziologije i interne medicine položila je sa odličnim uspehom, odbranila je doktorsku tezu i stekla naziv doktora medicinskih nauka, uže specijalnosti iz oblasti pulmologije.  

Radila je na Klinici za pulmologiju Kliničkog Centra Srbije, bila je načelnik odeljenja za sarkoidozu i druge granulomatoze i direktor Klinike. Radila je  u COVID režimu bolnice sa više od 3500 COVID 19 pacijenata. Od 2022. je  stalno zaposlena u Medigroup Opštoj bolnici.

Predsjednik je  je Respiratornog Udruženje Srbije, osnivač i predsjednik Udruženja za sarkoidozu Srbije, i posjeduje zlatno članstvo European Respiratory Society. 

Učestvovala je na brojnim projektima od velikog značaja i bila glavni istraživač u kliničkim studijama iz oblasti onkologije, idiopatske plućne fibroze , pneumonie  i genotipizacije. Objavila je tri knjige iz svoje naučne oblasti, brojna poglavlja u stručnim knjigama, kao i veliki broj stručnih radova. 

Prof. dr Vladimir Todorovic je subspecijalista onkolog sa dugogodisnjim iskustvom u lijecenju malignih tumora I profesor Medicinskog fakulteta u Podgorici.  

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu  u Novom Sadu, a specijalizirao Internu medicinu na Beogradskom Univerzitetu. Subspecijalizira iz onkologije na Institutu za onkologiju I radiologiju u Beogradu 1999 godine. Zvanje doktora medicinskih  nauka stice  na Univerzitetu u Beogradu 2000. godine sa temom o karcinomu dojke. 

Prof. Todorovic je dugi niz godina obavljao funkciju direktora Klinike za onkologiju I radioterapiju i osnivac je Instituta za onkologiju u Podgorici. Usavrsavao se iz oblasti lijecenja kancera i  klinickog ispitivanja antikancerskih lijekova u Becu, Onkoloskom odjeljenju bolnice Tenon u Parizu i Nacionalnom  Institutu za kancer u Bethesdi (SAD). Clan je evropskog I americkog udruzenja onkologa. Imenovan je za Ambasadora ESMO(Evropskog udruzenja medikalnih onkologa ) 

2005. godine uruceno mu je  specijalno priznanje Kanceroloske sekcije Srpskog lekarskog drustva za doprinos edukaciji, usavrsavanju I napredovanju onkologa Srbije. 

Autor je I koautor univerzitetskih udzbenika  i  sedam knjiga iz oblasti onkologije objavljenih vecinom u inostrantvu. Objavio je znacajan broj  radova kao autor i koautor u renomiranim naucnim casopisima sa temom lijecenja malignih tumore dojke, debelog crijeva, melanoma  i ostalih  kancera.  

Prof. Todorovic je clan  Borda  Mediteranskog udruzenja onkologa (AROME Pariz ) kao i  odbora SEEIIST Internacionalnog Instituta (Svajcarska). Predsedavao je na 4 kursa AROME Montenegro i konferencijama o dostupnosti inovativnim vidovima lijecenja malignih oboljenja. 

Doktorka Sanja Medenica je rođena u Baru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i dobila Pohvalnicu Medicinskog fakulteta za najboljeg studenta pete godine. Postdiplomske specijalističke akademske studije  kao i doktorske studije iz endokrinologije je završila na istom fakultetu i stekla zvanje doktora medicinskih nauka.  Ljekarski staž je odradila u KBC Zvezdara, nakon čega je radila kao klinički ljekar volonter na Odeljenju za bolesti štitaste žlijezde u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.   

Bila je asistent na predmetu Histologija sa embriologijom, kao i na predmetu Interna medicina, a 2022.godine izabrana je u zvanje Docenta na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.  

Od 2012.godine je zaposlena na Odeljenju za endokrinologiju Interne klinike Kliničkog centra Crne Gore, prvo kao klinički ljekar, a potom i kao specijalizant Interne medicine koju je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2019.godine, a užu specijalizaciju iz endokrinologije je završila na istom fakultetu 2022.godine. 

Doktorka Sanja Medenica je od 2018. EYES ambasadorka za Crnu Goru. Aktuelni je sekretar Udruženja endokrinologa Crne Gore.  

Dobitnica je nagrade za najbolju  prezentaciju rada pod nazivom ‘Primjena derivata sulfonilureje sa modifikovanim oslobađanjem kod dijabetičara tip 2 u cilju procjene kvaliteta glikoregulacije,  kardiovaskularne i protekcije bubrega’, koju dodjeljuje Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog lječničkog zbora, kao i dobitnica nagrade za najbolju usmenu prezentaciju u sesiji Reproduktivne endokrinologije na kongresu EYES 2022.godine. Kao prvoplasirano nagrađena u sklopu EYES Clinical Observership Programme, tokom 2022.godine pohađala je edukaciju u Policlinico Universitario Gemelli u Rimu pod mentorstvom Prof.dr Alfredo Pontecorvi. 

Pohađala je brojne edukativne programe u zemlji i inostranstvu, bila učesnik na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim simpozijumima, seminarima i kongresima, objavila više naučnih radova i recezent je u referentnim medicinskim časopisima, prezentovala je rezultate istraživanja na skupovima u zemlji i inostranstvu u vidu poster i usmenih prezentacija, kao i bila predavač po pozivu. Izmedju ostalih edukacija, završila je školu ultrazvuka štitaste žlijezde u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma, Čigota, Zlatibor; edukaciju Terapija insulinskom pompom, fundametalni principi, u Beogradu; EASD postdiplomski kurs Zdenko Škrabalo, Zagreb itd.  Učestvovala je  u programima kontinuirane medicinske edukacije, pohadjala je edukaciju Ultrazvučna dijagnostika u endokrinologiji u  Kliničkom  centru Srbije, kao i Antamedica Kurs ultrazvuka štitaste žlijezde.   

Član je Ljekarske komore Crne Gore, European Society of Endocrinology, ESE Young Endocrinologists & Scientists i Srpskog tiroidnog društva.