fbpx

Kardiologija

U Moj Lab poliklinici, kardiološkim pacijentima je na raspolaganju najsavremenija tehnologija i parametri po prvi put dostupni u Crnoj Gori.

Najsavremenije metode i znanja

Pored standardne ehohardiografije, koja se radi na najnovijem aparatu Siemens Acusom Sequoia, koji omogućava zahvaljujući izuzetnoj rezoluciji da se sa najvećom preciznošću urade mjerenja, Color Doppler i Tissue Doppler, i da se na taj način pravovremeno dijagnostifikuje bolest, takođe, na pomenutom aparatu, po prvi put u Crnoj Gori biće rađena i metoda GLS – novi parametar u procjeni globalne funkcije lijeve komore. Terapija za sve kardiološke bolesnike se uključuje prema posljednjim smjernicama Evropskog udruženja kardiologa.

Jedna od najučestalijih bolesti modernog doba su bolesti srca i krvnih sudova, a jedna od najšire rasprostranjenih bolesti je hipertenzija. Kao i sve bolesti savremenog čovjeka i kardiološke bolesti se mogu preduprijediti ili držati pod kontrolom, zahvaljujući pravilnoj prevenciji i eliminaciji faktora rizika. Kada je u pitanju sekundarna prevencija, odnosno liječenje postojeće bolesti, od najveće je važnosti stručnost ljekara i tehnologija koja omogućava uvid u njeno realno stanje i tok.

Ko su vaši doktori?

Riječ saradnika

Pozovite nas

Scroll to Top

Dr Berina Divanović, specijalista kardiologije, rođena je 1989. godine u Baru, gdje je završila i gimnaziju. Medicinski fakultet je završila u Sarajevu kao jedan od najmlađih ljekara u Bosni i Hercegovini, a specijalizaciju iz kardiologije sa 29 godina na Univerzitetskom Kliničkom Centru Sarajevo. Napisala je više naučnih radova. Član je evropskog udruženja kardiologa ESC i član je evropskog udruženja za imaging EACVI. Nakon završene specijalizacije diplomu i njemački jezik nostrifikovala je u Švajcarskoj, MEBEKO, Bern. Poslije toga bila je u nekoliko prestižnih evropskih medicinksih centara, a ehokardiografiju je usavršavala na Dedinju, na Evropskom Interbalkanskom Centru i na Klinici Asklipios.

Osim standardne ehokardiografije, stekla je vještine iz 4D ehokardiografije. Takođe, imala je priliku da prisustvuje prvoj implantaciji PASKALA- Transcatheter Valve Repair System u jednoj velikoj evropskoj kardioloskoj klinici. Svoje dalje usavršavanje nastavlja preko evropskog udruženja za imaging, Heart House iz Ciriha i početkom 2021. godine kao uposlenik Moj Lab Podgorica, biće učesnik eho edukacije u Lucernu, (Švajcarska). Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom, kao i osnovama francuskog jezika.

Mr sci. dr Maja Miročević Rotolo je završila Medicinski fakultet u Podgorici, specijalizaciju interne medicine i subspecijalizaciju iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ordinira u Kliničkom centru Crne Gore, Klinika za bolesti srca – Centar za Kardiologiju, stručni je  saradnik na Medicinskom fakultetu u Podgorici od 2004. Godine.  Magistar je i doktorand medicinskih nauka. Završila je edukaciju iz svih oblasti ehokardiografije:  transtorakalne ehokardiografije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, transezofagealne ehokardiografije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, stres ehokardiografije u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, obuku za samostalno obavljanje neinvazivnih hemodinamskih stres testova u Kliničkom centru Srbije u Beogradu.  
 
Edukaciju iz oblasti srčane slabosti obavljala je na Univerzitetskoj klinici Herzzentrumu Lajpcigu (Njemačka) i Kliničko bolničkom centru Zagreb – Rebro.  
 
Predsjednica Crnogorskog udruženja za srčanu slabost i član Evropskog udruženja kardiologa (ESC – European Society of Cardiology), kao i podudruženja Evropskog društva kardiologa za srčanu slabost (Heart Failure Association)  i za kardiovaskularni imidžing (European Association of Cardiovascular Imaging).

Prof. dr Ivana Nedeljković je šef kabineta za kardiopulmonalnu funkcionalnu dijagnostiku Klinike za kardiologiju, UKCS i profesor na Katedri interne medicine medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

Kao najbolji student generacije, 1997. godine je postala specijalista interne medicine, a 2012. subspecijalista – kardiolog. Zvanje magistra je stekla 1999.godine, a deceniju kasnije I doktora medicinskih nauka iz oblasti kardiologije na medicinskom Fakultetu u Beogradu. Zaposlena je na Klinici za kardiologiju, od 2010. Godinecse nalazi na poziciji šefa Kabineta za ergospirometriju. Vanredni je profesor medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Rukovodilac je nastave za OAS za Internu medicinu i njegu. Osnivač je internacionalne škole ergometrije i ergospirometrije i Udruženja sportske kardiologije Srbije. Konsultant je u Ordinaciji Vita Maxima i Family medica za sportsku i opštu kardiologiju.

Osim toga što je predsednik Udruženježa za sportsku kardiologiju Srbije, između ostalog, član je Udruženje za medicinu sporta, evropskog Udruženje za prevenciju i rehabilitaciju, Evropskog Udruženja kardiologa (Fellow of European Society of Cardiology), Udruženja kardiologa Srbije. Podpredsednik je UKS za Beograd, Srpskog lekarskog društva gde je bila Sekretar kardiološke sekcije.

Među brojnim naučnim projektima izdvaja se učešće na Projektu republičkog Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine “Ishemijska bolest srca: rana dijagnostika, procena težine i izbor optimalne terapije”, i “ Invazivna i neinvazivna dijagnostika početne ateroskleroze kod pacijenata sa koronarnim arterijksim spazmom”. Oblasti istraživanja, osim sportske medicine su ergospirometrija, ehokardiografija, stres ehokardiografija, ergospirometrija, ishemijska bolest srca, praćenje bolesnika nakon primarne perkutane koronarne intervencije u akutnom infarktu miokarda, valvularne mane i miokardiopatije.

Od međunarodnih priznanja, izdvaja se : Fellow of the European Society of Cardiology, od 2003 I European Cardiologist Diploma, od 2003. Stručno se usavršavala na institutu za rehabilitaciju Salvatore Maugeri, Veruno, Italija , 2014.god San Donato Hospital, Milano, Italija

Prof Dr Ivana Nedeljković je publikovala 42 rada u časopisima sa JRC liste, (4 sa liste JCR, 4 sa SCIe liste, 6 sa Medline baze), njenih 58 radova je objavljeno u časopisima koji nisu na listi, kao i 351 izvod sa medjunarodnih i nacionalnih kongresa, 20 poglavlja u knjigama i udžbenicima.

Uvela je kombinovani dipiridamolsko – atropinski stres ehokardiopgrafski test u kliničku praksu u neinvazivnoj dijagnostici ishemijske bolesti srca i kombinovani stres ehokardiografski test sa ergospirometrijom.

Dr Dejan Kordić je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine. Magistarski ispit iz oblasti Imunologije je položio 1999.godine, a naredne specijalistički ispit iz Interne medicine, sve sa odličnim ocjenama. Završio je obuke iz oblasti Interventne kardiologije u Angio sali Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije  u Pitie-Salpeterie u Parizu  Interpretaciju testova agregabilnosti trombocita, u Medtronic centru obuke Brisel –  Intraaortna balon pumpa,  San Giovanni di Bosco u Torinu obuku o implantaciji biorazgradivih stentova, u Klinici  Kardinal Višinjski (Varšava), obuku o Intravaskularnom ultrazvuku.

Od 2001.godine radi u Koronarnoj jedinici KBC Zvezdara, gdje je u jednom perodu preuzeo i funkciju načelnika. Stručni je konsultant u angio sali Opšte bolnice Medigroup, Opšte bolnice Valjevo, KC Crne Gore i Opšte bolnice  Strumica u Makedoniji. 

Autor je  i koautor više članaka u domaćim časopisima iz oblasti kardiologije i kardionefrologije  i član organizacionog odbora i moderator domaćeg kongresa interventne kardiologije Basics+. 

Dr Ćalović je dio tima stručnjaka poznatih po revolucionarnim rezultatima u tretmanu svake vrste poremećaja ritma srca i srčane slabosti. Rezultati koji pomjeraju dosadašnje granice se postižu upotrebom najnovijih i najsavremenijih tehnologija kao što su: električne i hibridne rekonstrukcije srčanih šupljina, robotske navigacije i ugradnja najsavremenijih pejsmejker sistema, do personaliziranog liječenja kroz postupke ablacije, implantacije srčanih uređaja i strukturalnog liječenja aritmogenih patologija.  

Dr Žarko Ćalović je zaposlen u bolnici San Donato, Milano, na elektrofiziološkom odjeljenju. Odjeljenje za kliničku aritmologiju s Elektrofiziološkom laboratorijom IRCCS Policlinico San Donato je  međunarodni referentni centar za srčanu aritmiju. Ovo odjeljenje je poznato je revolucionarnim rezultatima u tretmanu svake vrste poremećaja ritma srca i srčane slabosti. Revolucionarni rezultati postižu se upotrebom najnovijih i najsavremenijih tehnologija kao što su električne i hibridne rekonstrukcije srčanih šupljina, robotske navigacije i ugradnja najsavremenijih pejsmejker sistema.

Dr Ćalović je objavio preko 40 radova na temu kardiologije i aritmije.

Dr Srđan Perazić, kardiolog, je Medicinski fakultet završio u Sarajevu 1987. godine, sa prosječnom ocjenom 9.65. Specijalizaciju iz Interne medicine završio 1996. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa odličnom ocjenom, a užu specijalizaciju iz kardiologije 1999. godine na istom fakultetu takođe sa odličnim uspjehom, pod mentorstvom najvećih imena iz te oblasti prof dr Zorana Vasiljevića i akademika prof dr Miodrag Ostojića.  

Te godine, i po priznanju meritornih profesora, bio je najmlađi kardiolog u tadašnjoj zajedničkoj državi. U toku gotovo 35 godina radnog staža, 26 godina kao internista I 23 godine kao kardiolog,  prošao je sve instance od primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite kao i poslove kardiologa u okviru javnog i privatnog zdravstva.  

Dobitnik je “13 Novembarske nagrade“ grada Cetinja. Dr Perazić je 10 godina bio predsjednik “Crnogorskog društva za borbu protiv kardiovaskularnih oboljenja”, a za vrijeme njegovog mandata je prvi put obilježen “Svjetski dan srca” u Crnoj Gori i aktivno  se radilo na popularizaciji značaja i prevencije kardiovaskularnih oboljenja. Kao učesnik više kongresa i stručnih sastanaka sa objavljenim radovima nosilac je “Licence iz prakse”. U okviru svoje uže specijalizacije posebno se bavio problemima hipertenzije kao najčešće nezarazne bolesti na svijetu, a dr Perazić je i član “Evropskog udruženja za hipertenziju”. 

Profesor doktor Branislav S. Stefanović je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gdje je i specijalirizao internu medicinu. Na istom fakultetu je stekao diplome magistra doktora medicinskih nauka iz oblasti kardiologije.  Kao dugogodišnji načelnik koronarne jedinice Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije, do svog  penzionisanja, značajno je doprinio ugledu koronarne jedinice.

Uveo je primjenu trombolitičke terapije kod najtežih bolesnika sa akutnom plućnom embolijom posle porođaja ili veoma rano nakon hirurških intervencija. Internacionalno je prepoznat po tome i prvi je objavio svoj rad u svetskoj literaturi, koji je citiran u najprestižnijem medicinskom časopisu The New England Journal of Medicine (NEJM), a takođe i u nekoliko udžbenika američkih autora i nacionalnim preporukama pojedinih evropskih zemalja.   

Bio je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Redovni je predavač je na Internacionalnoj školi o venskom tromboembolizmu koji okuplja najistaknutije kliničare i naučnike iz ove oblasti. Jedan je od koautora, kao i nacionalni koordinator u toku izvodjenja najcitiranije PEITHO studije kod bolesnika sa akutnom plućnom embolijom intermedijernog rizika. Poslije obavljenog treninga i stečenog Certifikata iz hemodinamike u Kerckoff klinici u Bad Neuheim-u (Njemačka), primijenio je invazivni monitoring Swan-Ganz-ovim kateterom kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom.   

Član je Evropskog udruženja kardiologa, ESC Working Group of Acute Cardiac Care, kao i domaćih udruženja. Dobitnik je brojnih priznanja za klinički i naučni rad. Kao predsjednik RFZO dao je odlučujući doprinos uvodjenju inovativne terapije za liječenje najtežih bolesti.  

Prof. dr Aranđelović je kardiolog na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje i redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ljekar je sa više od 30 god. iskustva, specijalizacijom iz interne medicine i kardiologije, posebno velikim iskustvom u kliničkoj kardiologiji, kao i koronarnoj jedinici, Echo laboratoriji i angiosali. Kao redovni profesor i bivši direktor najveće Univerzitetske bolnice u Srbiji, ima bogato iskustvo u organizaciji bolničkog rada i predavanja.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gdje je obavila i specijalizaciju iz Interne medicine, a nakon toga magistarske studije iz kardiologije. Usavršavala se iz intraoperativne ehokardiografije u Thorax Centru, Roterdam. Doktorirala je i subspecijalizirala iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Radi kao interventni kardiolog na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, savjetnik je direktora Bolnice. Bila je organizator i šef odsjeka interventne kardiologije KBC dr Dragiša Misović (nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu), kao i odjeljenja interventne kardiologije KBC Zvezdara (nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu). Bila je direktor KBC Zvezdara i dugogodišnji Interventni i klinički kardiolog Kliničkog Centra Srbije.

Bila je profesor uključen u osnivanje Angiosale u Opštoj bolnici u Valjevu, Angiosale Kliničkog Centra Banja Luka, laboratorije neinvazivne kardiologije u Domu Zdravlja u Lazarevcu.
Njena univerzitetska karijera je počela 1996. god, kada je postala asistent, nakon toga i docent na predmetu Interna medicina-Kardiologija, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Danas je redovni profesor na pomenutom predmetu na istom fakultetu.

Cilj njenog daljeg rada je da svoje znanje, iskustvo i profesionalnu radoznalost primjeni u novom, drugačijem ambijentu koji predstavlja profesionalni izazov u ustanovi sa visokim standardima, jer smatra da je zdravstvena ustanova koja napreduje uvijek plodno polje za realizaciju novih programa.