fbpx

Radiologija

Pacijentima je od sada dostupan skener jedinstven u okruženju – najpreciznija dijagnostika uz ultra nisku dozu zračenja.

Ko su vaši doktori?

Riječ saradnika

NAJSAVREMENIJI CT SKENER OD SADA DOSTUPAN I U CRNOJ GORI

Pacijentima je od sada dostupan skener jedinstven u okruženju – najpreciznija dijagnostika uz ultra nisku dozu zračenja

Uređaj za kompjuterizovanu tomografiju Somatom Definition Edge vodećeg proizvođača medicinske opreme u svijetu (Siemens, Njemačka), koga karakteriše ultra niska doza zračenja za pacijenta uz nevjerovatnu brzinu rotacije od 0.28 sekundi) i 128 slajseva  u akviziciji pružaju uvid u najsitnije detalje ljudskog tijela imaju ključnu ulogu u dijagnostici  niza oboljenja u najranijoj fazi nastanka.  

Zahvaljujući brzini rotacije, ovaj uređaj minimizira potrebu za sedacijom i držanjem daha tokom pregleda, jer tehnologija najnovije generacije omogućava istovremenu akvizicija visokog i niskog energetskog spektra čime se dobija dodatna dijagnostička informacija bez povećanja doze zračenja za pacijenta.

Sa svojim izuzetnim  tehničkim i aplikativnim karakteristikama, ovaj skener predstavlja savršeno rješenje za brojne dijagnostičke dileme i nepoznanice u oblasti kardiologije, onkologije, radiologije i urgentne medicine.

Uz redukciju u količini zračenja za čak 85%, niz tehnoloških rješenja omogućava dijagnostički kvalitetne preglede kod pacijenata koji se do sada nisu mogli dijagnostikovati na ovaj način (gojazni pacijenti, pacijenti sa povišenim naslagama kalcijuma na koronarnim arterijama, pacijenti sa aritmijama ili ubrzanom srčanom frekvencom itd). 

Zbog svojih karakteristika ovaj skener može da snima sve pacijente koji zbog svog zdravstvenog stanja ne mogu biti adekvatno pregledani na drugim skenerima.

Za COVID i post COVID pacijente u poliklinici Moj Lab snimanje pluća CT skenerom košta 80 eura.

SIEMENS RTG

Poliklinika Moj Lab, raspolaže sa trenutno najboljim ultrazvučnim aparatom na tržištu, SIEMENS ACUSOM SEQUOIA sa čak 9 sondi, koji je trenutno jedinstven u Crnoj Gori. Prvi put ovim UZ aparatom, sa posebno dizajniranom sondom se mogu pregledati i izrazito gojazni ljudi od preko 200 kg ,što je do sada bilo nezamislivo, za UZ aparata.

Pored toga ovaj UZ aparat ima i niz drugih mogućnosti koje su do sada ekskluzivno bile vezane samo za CT I MR aparate. U planu je, u toku 2021. godine, otvaranje najvećeg dijagnostičkog centra u Crnoj Gori koji će na jednom mjestu imati najnoviji digitalni mamograf, CT, MR i PET aparat, kao i salu za interventne radiološke procedure.

Daje snimak pluća, kostiju, nativni snimak abdomena i urotrakta, ali mogu se uraditi specijalizovani urološki i ginekološki pregledi kao što su ureterocistografija i histerosalpingografija (HSG).

Pozovite nas

Scroll to Top

Dr Kadić je rođen i odrastao u Podgorici. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu 2006. godine, za manje od 6 godina, sa prosječnom ocjenom 9.70. Poslije položenog državnog ispita počinje da radi kao klinički ljekar u Centru za radiologiju Kliničkog Centra Vojvodine u Novom Sadu. Specijalizaciju iz radiologije upisuje 2012. godine i završava u decembru 2015. godine. Od kraja 2015. godine je specijalista radiologije. Radio je do početka 2017. godine u Klinčkom Centru Vojvodine, a u jednom periodu krajem 2016. godine bio je v.d. upravnika radiologije Urgentnog Centra, Kliničkog Centra Vojvodine. Od februara 2017. godine se vraća u Crnu Goru i od tada radi u privatnom sektoru. U početku je radio u dvije privatne poliklinike, a od septembra ove godine radi u Poliklinici Moj Lab.

Usavršavao se u Srbiji i inostranstvu, učesnik je brojnih kongresa, kurseva i edukacija u regionu i Evropi. Posebno polje njegovog interesovanja, a samim tim i usavršavanja je „ body“ dijagnostika- dijagnostika koja je vezana za kompletno tijelo ako se izuzmu nervni, osteomuskularni (koštano-zglobni i vaskularni (krvni) sistem. Naročito je specijalizovan za preglede želuca, tankog i debelog crijeva na skeneru i magnetnoj rezonanci (CT ili MR): gastrografija (pregled želuca); enterografija (pregled tankog crijeva); kolonografija (pregled debelog crijeva).

Dr Srđa Ilić, specijalista radiologije je rođen u Podgorici 1981. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Specijalizaciju iz radiologije je završio 2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Evropsku diplomu iz radiologije (European Diploma in Radiology) stekao je u Beču, 2019. godine, izdatu i sertifikovanu od strane Evropskog borda radiologa (European Board of Radiology).

Svoje profesionalno iskustvo iz više različitih oblasti dijagnostičke radiologije je stekao u Centru za radiološku dijagnostiku Kliničkog centra Crne Gore. Usavršavanja iz posebnih dijagnostičkih radioloških oblasti završavao je u Zagrebu, Beogradu i Novom Sadu.

Osim opštih radioloških pregleda, posjeduje dugogodišnje iskustvo iz oblasti neuroradiologije; dijagnostike oboljenja krvnih sudova, oboljenja koronarnih krvnih sudova srca; oblasti transplantacione medicine.

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova prezentovanih u zemlji i inostranstvu. Od 2013 do 2020. godine radio je kao asistent u nastavi na predmetu Radiologija i nuklearna medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a od 2018.  i kao mentor na specijalizaciji iz radiologije iz oblasti neuroradiologija i radiologija kardiovaskularnog sistema.

Član je Evropskog udruženja radiologa (ESR).

Mr.sci. dr Sanja Čejović posjeduje 25 godina kliničkog iskustva sa urgentnim i ambulantnim pacijentima. Kao neuroradiolog posebno je  posvećena interpretaciji pregleda urađenih na savremeni dijagnostičkim uređajima.

Specijalizirala je u Beogradu na Medicinskom fakultetu. Posvećena je kontinuiranom usavršavanju i  specijalističke edukacije kojima je obogatila svoju stručnost su: specijalističke edukacije Kliničkog  centra Srbije u Centru za Magnetnu rezonancu,   univerzitetska bolnica u Minhenu –  dijagnostika  bolesti srca, Klinički centar Ljubljana – magnetna rezonanca i bolesti Centralnog  nervnog Sistema, Onkološki Institut Sremska Kamenica – dijagnostika bolesti dojke, Onkološki Institut Ljubljana – dijagnostika i skrining karcinoma dojke, IBUS Atina- dijagnostika  bolesti dojke, Medigroup Beograd – edukacija iz  MR spektroskopije. Član je strukovnog udruženja radiologa, Crne Gore, Evropskog udruženja  radiologa, EUSOBI, ESN, ESGAR, a osim u poliklinici Moj Lab, ordinira  u KCCG u Centru za RTG dijagnostiku.

Nakon završene osnovne škole i gimnazije u Podgorici, diplomirao je na Medicinskiom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je završio i magistarske studije. Na istom fakultetu je specijalizirao radiologiju i završio doktorske studije 1995. godine. Subspecijalista je interventne radiologije od 2013.  

Načelnik je dijagnostičkog centra Medi Group. Bio je redovni profesor radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu u periodu od 2013. do 2016. godine, gostujući profesor radiologije na Medicinskom fakultetu u Banjaluci, profesor i šef Katedre za poslijediplomsku nastavu iz radiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Bio je načelnik Odjeljenja za radiologiju na Prvoj hirurškoj klinici, KCS u Beogradu od 1997. do  2016. godine i direktor Centra za radiologiju i MR, KCS u Beogradu. Konsultant je u Kliničkom centru Crne Gore za oblast radiologije od 2007. godine, a predavač i ispitivač na poslediplomskim studijama iz Radiologije na Medicinskom fakultetu u Podgorici.
U okviru bogate kliničke prakse uveo je nekoliko novih metoda tretmana u abdominalnoj radiologiji, a usavršavao se i u oblasti digestivne, abdominalne, onkološke i interventne radiologije (Irska, Španija, Švajcarska, Francuska, Japan, SAD, Grčka, Meksiko).   

Bio je i predsjednik naučnog odbora Udruženja radiologa Srbije, sekcije za radiologiju Srpskog lekarskog društva, osnivač i predsjednik Društva digestivnih radiologa Srbije i član Pravnog komiteta Balkanskog radiološkog društva. 

Osnivač je i rukovodilac Škole CT, MR I PETCT dijagnostike u digestivnim bolestima. Recezent je i urednik u nekoliko međunarodnih svjetskih časopisa iz oblasti radiologije. Objavio je preko 230 stručnih radova, od kojih jednu monografiju i četiri poglavlja u knjigama i udžbenicima.

Uža oblast interesovanja Dr Rančić je ultrazvučna dijagnostika poremećaja mokrenja i ponavljanih urinarnih infekcija kao i urođenih anomalija urinarnog trakta kod djece , kao što su vezikoureteralni refluks, stenoze ureterovezikalnog segmenta i proširenja sabirnog sistema bubrega-hydronefroze. Dijagnoza najčešćih nefroloških poremećaja u pedijatriji se sada može postaviti bez traume i štetnog jonizujućeg zračenja uz pomoć ultrazvučne kontrastne cistografija (ceVUS-a) za šta se dr Rančić edukovala u referentnim pedijatrijskim centrima u Ljubljani , Zagrebu i Madridu. Zahvaljujući rezultatima koji se dobijaju ovom metodom moguće je egzaktno postaviti dijagnozu bez lutanja i traženju dodatnih dijagnostičkih postupaka čime se usmjerava dalji plan konzervativnog ili hirurškog liječenja.
U fokusu njenog observiranja su i ultrazvučna i MRI dijagnostika akutnih i ponavljanih bolova u trbuhu, opstipacije i nekontrolisane stolice, poremećaja rada crijeva (uključujući poremećaje crijeva, iritabilno “nervozno” crijevo), povraćanja, akutne i hronične bolesti jetre i pankresa. Edukaciju za pomenute oblasti sprovela je u Univerzitetskim klinikama u Dizeldorfu i Berlinu. Autor je stručnih radova prezentovanih na domaćim i Evropskim kongresima pedijatrijskih radiologa. 

Dr Dijana Račeta Mašić rođena je u Kotoru, a osnovnu školu i gimnaziju završila je u Herceg Novom. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz radiologije završila je na Medicinskom fakultetu u Podgorici.   

Svoje profesionalno iskustvo iz oblasti radiologije vrata, grudnog koša, abdomena i karlice stekla je u Kliničkom centru Crne Gore, gdje je radila u Centru za radiološku dijagnostiku. Bila je angažovana  u privatnoj poliklinici gdje je radila na magnetno rezonantnoj dijagnostici.

Radila je kao asistent u nastavi na predmetu Radiologija i nuklearna medicina, kao i mentor za specijalističke studije iz radiologije- oblast radiologija toraksa i abdomena, na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.  Bila je angažovana u nacionalnom naučnoistraživačkom projektu KCCG: „Niskodozni CT skrining pluća kod pušača“. 

Bila je saradnik u istraživačkom timu u Centru za PET-CT dijagnostiku u bolnici Our Lady of the Lake, u Baton Ružu, u Luizijani. Boravila je u jednomjesečnoj studijskoj posjeti na odjeljenju Radiologije u Luisiana State University Health Sciences Center u Nju Orleansu. Usavršavala se u oblasti “body” radiologije u zemljama regiona, Austriji, Švajcarskoj i SAD. Učestvovala je na velikom broju kongresa i kurseva, među kojima je i Internacionalni dijagnostički kurs u Davosu, Švajcarska. Edukaciju iz oblasti onkološkog imidžinga i MR pregleda prostate obavila je u Memorial Sloan Kettering Cancer Centru u Njujorku, SAD. 

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova prezentovnih u zemlji i inostranstvu i član je Evropskog udruženja radiologa (ESR) i Evropskog udruženja onkološkog imidžinga (ESOI).