fbpx

Ivana Nedeljković

kardiolog

Biografija

Prof. dr Ivana Nedeljković je šef kabineta za kardiopulmonalnu funkcionalnu dijagnostiku Klinike za kardiologiju, UKCS i profesor na Katedri interne medicine medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

Kao najbolji student generacije, 1997. godine je postala specijalista interne medicine, a 2012. subspecijalista – kardiolog. Zvanje magistra je stekla 1999.godine, a deceniju kasnije I doktora medicinskih nauka iz oblasti kardiologije na medicinskom Fakultetu u Beogradu. Zaposlena je na Klinici za kardiologiju, od 2010. Godinecse nalazi na poziciji šefa Kabineta za ergospirometriju. Vanredni je profesor medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Rukovodilac je nastave za OAS za Internu medicinu i njegu. Osnivač je internacionalne škole ergometrije i ergospirometrije i Udruženja sportske kardiologije Srbije. Konsultant je u Ordinaciji Vita Maxima i Family medica za sportsku i opštu kardiologiju.

Osim toga što je predsednik Udruženježa za sportsku kardiologiju Srbije, između ostalog, član je Udruženje za medicinu sporta, evropskog Udruženje za prevenciju i rehabilitaciju, Evropskog Udruženja kardiologa (Fellow of European Society of Cardiology), Udruženja kardiologa Srbije. Podpredsednik je UKS za Beograd, Srpskog lekarskog društva gde je bila Sekretar kardiološke sekcije.

Među brojnim naučnim projektima izdvaja se učešće na Projektu republičkog Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine “Ishemijska bolest srca: rana dijagnostika, procena težine i izbor optimalne terapije”, i “ Invazivna i neinvazivna dijagnostika početne ateroskleroze kod pacijenata sa koronarnim arterijksim spazmom”. Oblasti istraživanja, osim sportske medicine su ergospirometrija, ehokardiografija, stres ehokardiografija, ergospirometrija, ishemijska bolest srca, praćenje bolesnika nakon primarne perkutane koronarne intervencije u akutnom infarktu miokarda, valvularne mane i miokardiopatije.

Od međunarodnih priznanja, izdvaja se : Fellow of the European Society of Cardiology, od 2003 I European Cardiologist Diploma, od 2003. Stručno se usavršavala na institutu za rehabilitaciju Salvatore Maugeri, Veruno, Italija , 2014.god San Donato Hospital, Milano, Italija

Prof Dr Ivana Nedeljković je publikovala 42 rada u časopisima sa JRC liste, (4 sa liste JCR, 4 sa SCIe liste, 6 sa Medline baze), njenih 58 radova je objavljeno u časopisima koji nisu na listi, kao i 351 izvod sa medjunarodnih i nacionalnih kongresa, 20 poglavlja u knjigama i udžbenicima.

Uvela je kombinovani dipiridamolsko – atropinski stres ehokardiopgrafski test u kliničku praksu u neinvazivnoj dijagnostici ishemijske bolesti srca i kombinovani stres ehokardiografski test sa ergospirometrijom.