fbpx

Pedijatrija

Pedijatrijski centar najsavremenije poliklinike i laboratorije u Crnoj Gori

Naš tim

Pedijatrija Moj Lab

U Moj Lab Pedijatriji, preko 20 specijalista i užih specijalista pedijatrijske medicine brinuće o zdravlju djece i njihovom bezbrižnom odrastanju. Obavljaće se  se niz konsultativnih pregleda domaćih i inostranih pedijatrijskih subspecijalista iz oblasti pulmologije, neonatologije, gastroenetreologije, alergologije i imunologije , kardiologije, endokrinologije, dječije  reumatologije, ORL. Pored toga, u Pedijatriji će se se obavljati  pregledi u susret polasku u vrtić i školu.

Pozovite nas

Dr Branka Samardžija Jovanović, specijalista pedijatrije, rođena je u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju medicinsku školu. Započela je studije Medicinskom fakultetu u Sarajevu, koje sam potom završila na Medicinskom fakultetu u Nišu. Svoj radni angažman je započela kao doktor opšte medicine u DZ Mojkovac a potom nastavila u DZ Kolašin. Usavršavanje i specijalistički staž je obavila u Institutu za bolesti djece KCCG, potom UDK-Tiršova u Beogradu nakon čega je na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranila završni rad specijalističkih studija iz pedijatrije. Nakon završene specijalizacije kao izabrani pedijatar nastavila je radni angažman u DZ Podgorica. Kontinuirano se usavršavala prateći najnovija dostignuća i trendove u pedijatriji kako na domaćim tako i na inostranim kongresima, posjeduje sertifikat završenog Seminara o IMC, škole Urgentne pedijatrije , završila je i Kurs edukacije za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Usavršila je, kroz edukaciju u okviru Ministarstava zdravlja CG, oblast UZ kukova kod djece. Bila jeaktivno uključena u realizaciju Projekta podsticanja praćenja rasta i razvoja u svrhu ranog otkrivanja zdravstvenih poremećaja djece mlađe od pet godina. Autor je i koautor brojnih radova koji su objavljeni u stručnim medicinskim časopisima i prezentovani na Kongresima u zemlji i inostranstvu. Član je Ljekarske Komore Crne Gore – sa aktivnom licencom za rad i ljekarsku praksu, Asocijacije za preventivnu pedijatriju CG i dobitnica Prve nagrade Kongresa sa tri objavljena rada. Član je Udruženja  Pedijatara CG i donedavno član Upravnog odbora.

Kao jedan od osnivača Škole roditeljstva u okviru Savjetovališta za reproduktivno  zdravlje Doma zdravlja Podgorica, okupila je trudnice i mlade majke sa ciljem informisanja o pravilnom rastu i razvoju djeteta, kao i o dojenju, imunizaciji, njezi kože i ostalim pitanjima od važnosti za uspješno roditeljstvo. Nastavila je dalji rad kroz predavanja  u organizaciji BioSave-a. 

Dr Dragica Bečić, je specijalista pedijatar, stalno zaposlena u Moj Lab Pedijatriji u Budvi. 

Dr Bečić je osnovnu i srednju školu završila u Budvi, dok je Medicinski fakultet završila u Beogradu.  

Potom je od 2009. do 2022. radila u Domu zdravlja Budva, prvo na opštoj praksi, zatim od 2011. na pedijatriji. 

Specijalizaciju iz pedijatrije završila je na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj.  

Tokom specijalizacije završila je školu ultrazvuka na UDK, a potom, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, i edukaciju ultrazvuka kukova u KCCG. 

Svoje znanje redovno usavršava na domaćim i inostranim kongresima.

Dr Kadić je diplomirao je na Medicinskom fakultetu univerziteta u Sarajevu. Radio je u zavodu za hitnu medicinsku pomoć  i bio specijalizant ORL za IBD KCCG. Radio u DZ Fojnica, na poslovima ljekara porodične medicine i u urgentnom centru. Istovremeno, bio je predavač stručne grupe predmeta u Srednjoj medicinskoj školi. Obavio pripravnicki staž u Opštoj bolnici Abdulah Nakaš u Sarajevu i radio u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao viši stručni saradnik za razvoj standarda za bolnice, domove zdravlja i timove porodične medicine. 

Doktorand je Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, položio ispite iz postdiplomskog programa i započeo izradu doktorske disertacije. 

U saradnji sad dr Elvirom Zvrkojm, objavio je naučni rad Valjanost, interna konzistentnost i test-retest pouzdanost Crnogorskog indeksa hendikepa glasa od 10 stavki (Arhiva za industrijsku higijenu i toksikologiju).  Aktivni je član Udruženja ORL Crne Gore, član predsjedništva udruženja ORL Crne Gore  i sekretarijata Organizacionog odbora II OMI ENT SatelliteSymposium Montenegro i  V Simpozijuma otorinolaringologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem.  

Učestvovao je na brojnim simpozijumima i kongresima:  na Simpzijumu povodom obilježavanja Svetskog dana glasa, Strana tijela donjih disajnih puteva, kao i Savremeni pristup dijagnostici i terapiji karcinoma Larinksa, učestvovao je na 20. Kongresu otorinolaringologa Srbije sa međunarodnim učešćem, i 58. ORL nedelji sekcije za ORL Srpskog lekarskog društva. Prezentovao je rad – Rezultati hirurškog liječenja pacijenata sa hroničnim zapaljenjem srednjeg uva – naša iskustva, na simpozijumu ORL sa međunarodnim učešćem, Žabljak. Učestvovao je na simpozijumu  Letnja škola ORL – Otologija u Sremskim Karlovcima, Nacionalnom Simpozijumu Aktuelnosti u ORL..  

Pohađao je  brojne  kurseve, kao što su kursevi iz programa Kontinuirane medicinske edukacije u organizaciji Centra za Kontinuiranu medicinsku edukaciju, Zagreb temporal bone dissection course,  pohadjao edukaciju i kurs disekcije temporalne kosti u Beču i u Kyetani (Poljska), kao i u organizaciji Weill Cornel University and AAF održanog u Salzburgu i dobitnik je nagrade – Exelent case presentation 2018.  

Član je organizacionog odbora EUPSA kongresa u Podgorici i aktivno je učestvovao na kongresu u organizaciji Pediatric Association of the Balkan u Ljubljani sa radom- Strana tijela traheje i ezofagusa kod pedijatrijske populacije u CG u periodu 2010-2015. Pohadjao je  ljetnju školu rinologije u Sremskim Karlovcima i  položio Pre hospital trauma life support – trening akreditovan od American Colege of Surgeons. 

Objavio je rad Procjena vrijednosti rane habilitacije po vojta metodi i bobath konceptu kod djece sa down, knjigu sa AKAZ-om i akreditacijske Standarde za bolnice. Završio je edukaciju iz konzervativne i endoskopske terapije u  gastroenterologiji i hepatologiji, Škola Gastroenterohepatologije Sigurna hirurgija za sigurnost pacijenta i druge brojne edukacije

Dr Saša Radović, magistar medicinskih nauka, je specijalista dječje hirurgije i dječije urologije koji je svojim angažmanom na mjestu direktora unaprijedio rad Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore uvodeći nove hirurške procedure u skladu sa savremenom medicinom uz istovremeno obnavljanje opreme i iznad svega stručnog kadra. Medicinski tim KCCG pod vođstvom dr Saše Radovića je prvi put uradio urogenitalnu rekonstruktivnu operaciju teške kongenitalne forme penilne hipospadije kao i standardizovao minimalno invazivnu hirurgiju-laparoskopiju kod djece. U toku rukovodjenja Institutom renovirana je jedinica intenzivnog liječenja sa opremom koja je zlatni standard za neuralgični dio svake zdravstvene ustanove kao što je intenzivna njega, renoviran je operacioni blok uz revitalizaciju hirurških sala i opreme realizovan projekat nabavke low-dose skenera u saradnji sa IAA-e, zatim nabavka RET kamere za tretman oštećenja vida kod prijevremeno rodjenje djece, obnovljenja oprema za laboratorijsku dijagnostiku , laparoskopski stub i prateća oprema za minimalno invazivnu hirurgiju, zatim savremeni ultrazvučni aparat , video EEG uz osvježavanje enterijera i eksterijera samog Instituta. 
Dr Radović je od sada predvodi tim Moj Lab Pedijatrije i obavlja preglede iz oblasti dječije hirurgije i dječije urologije.

Dr Ivančević je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu. Specijalizirala je 2013. godine, na  Instututu za majku i dete,  Univerzitetska djija klinika u Beogradu. Po zavrsetku obaveznog ljekarskog staža u trajanju od godinu dana u OB Bežanijska kosa, Beograd  i položenog državnog ispita, radila je  u bolnici  Maria Stopes International u Londonu, na poziciji asistenta u medicini.  

U Domu zdravlja Budva je ordinirala na odjeljenju opšte medicine i hitne medicinske pomoći. Na odjeljenju pedijatrije Doma zdravlja Budva, bila je  načelnik pedijatrijske službe od 2013. do 2018. godine. 

Opštinski je koordinator za imunizaciju u opštini Budva i zahvaljujući njoj realizovano je niz aktivnosti za dobrobit društva: preventivni pregledi od neonatnog do srednjoškolskog uzrasta djece, kurativni pregledi, imunizacija, praćenje rasta i razvoja, senzorna pedagogogija, savjetodavi posao u osnovnoj i srednjoj školi, savjetodavni rad u kancelariji za mlade, promocija zdravih stilova života i imunizacije, imunizacija protiv COVID infekcije, rad sa djecom i odraslima koji su COVID pozitivni… 

U poliklinici Primus Medicus Budva, ordinirala je od 2008. godine, na odjeljenjima pedijatrije i opšte medicine. 

Doktorka Ivančević je svoje znanje usavršavala na brojnim edukacijama, kao što su: edukacija  Senzorna integracija (Senzorna pedagogija, Senzorijum Beograd), edukacija škola Eho kukova (Odjeljenje radilogije  KCCG), Razvojna pedijatrija (Udruženje pedijatara Srbije i Unicef), međunarodni pedijatrijski kongresi,   

Pedijatrijski dani Tiršove klinike, edukacije od strane Unicefa Crna Gora i pedijatrijske sekcije Crne Gore. 

U njenim daljim planovima usavršavanja je edukacija terapijskog hranjenje djece, senzorna integracija i rad u odojačkom uzrastu SI- Baby. 

Doktorka Ivančević slovi za omiljenog porodičnog doktora u Budvi i okolini, brinula je o generacijama mališana, s punom pažnjom i visokom profesionalnom odgovornošću.  

Primarijus dr Milica Šofranac je rođena u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. U toku studija na Medicinskom  fakultetu, obavila je specijalnu praksu na IV Internoj Klinici Karlovog Univerziteta u Pragu. Po završetku obaveznog ljekarskog staža, položenog državnog ispita, radila je  u Domu zdravlja Podgorica, a potom kao klinički ljekar u Dječijoj bolnici. Specijalizaciju iz pedijatrije i prvu godinu magistarskih studija iz pedijatrijske pulmologije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu. Primarijus je i mentor iz dijela specijalističkog staža iz oblasti pedijatrije. 

Nakon završene specijalizacije radi u svojstvu Načelnika predškolskog dispanzera, koordinatora Savjetovališta za mlade, konsultanta Savjetovališta za trudnice i izabranog doktora za djecu u Domu zdravlja Danilovgrad. Radila je dopunski  na dva punkta Doma zdravlja Podgorica i u privatnoj zdravstvenoj ustanovi „Sumedica“ .  

Član je Ljekarske Komore Crne Gore sa aktivnom licencom za rad  i ljekarsku praksu. Član  je Udruženja, a donedavno je bila i  član Upravnog odbora Udruženja pedijatara CG/UPCG/. Od 2012. godine član je EAPS i UNEPSASada  je i član Komisije za provjeru  stručne ososobljenosti u Ministarstvu javne uprave Crne Gore i EiP. 

Bila je predsjednik u jednom i član Prvostepene Ljekarske komisije  republičkog Fonda za zdravstvo u dva mandata i član Komisije za etička pitanja Ljekarske komore CG.  

Prvi je koautor 4 knjige iz oblasti unapređenja zdravstvenih usluga. Stručni i stalni saradnik stranog i domaćeg medicinskog časopisa. Recenzent je za primarijat i mentor iz oblasti pedijatrije. 

Završila „Jugoslovensku školu ultrazvuka -dječiji kukovi, pedijatrija-ortopedija“, 1997. godine u Kragujevcu i po drugi put 2019. godine IV edukaciju iz ultrazvuka dječijih kukova u KCCG  pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja CG. Posjeduje licence iz obije.  

Prim. dr Milica Šofranac Posjeduje radove i sertifikate  kao aktivni  učesnik na  domaćim i stranim kongresima, konferencijama, simpozijumima i stručno naučnim skupovima. Dobitnica je prve nagrade sa četiri objavljena rada. Posjeduje sertifikate  za objavljene autorske i koautorske radove, od kojih su neki citirani i prezentovani u našim i stranim stručnim publikacijama, kao i iz raznih oblasti pedijatrije u sklopu kontinuirane medicinske edukacije. 

Prvi čovjek fleksibilne bronhoskopijena kod male djece na našim prostorima, koji je uveo spiroergometriju, kao i medicinu spavanja, tj ispitivanja poremećaja u spavanju, napravio jedinicu za mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima, a od posebnog značaja je njegov doprinos u  borbi protiv cistične fibroze kod djece. Sa svojim timom, na Institutu za majku i dete, osnovao je Nacionalni centar za liječenje ove bolesti.  

Profesor doktor Predrag Minić ,  specijalista pedijatrije, supspecijalista  pulmologije i dugogodišnji načelnik odjeljenja za ispitivanje i liječenje bolesti pluća u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić, u Beogradu i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.  

Osnovne i magistarske studije je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i specijalizaciju iz pulmologije. Stručno se usavršavao u  Kabinetu za bronhologiju Instituta za plućne bolesti i tuberkulozu Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu, gdje je stekao naziv bronhologa, na odeljenju za pulmologiju The Children’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA i odeljenju za pedijatrijsku pulmologiju North Carolina Memorial Hospital, Chapel Hill, USA  u cilju edukacije iz pedijatrijske pulmologije, fleksibilne bronhoskopije u djece i respiratorne intenzivne njege. 

Prof dr Minić je u dva navrata bio asistent, docent i vanredni profesor, a od juna 2017.je redovni profesor Medcinskog fakulteta. Predsjednik je komisije za polaganje specijalističkog ispita iz pedijatrije i član komisija za polaganje ispita iz uže specijalizacije iz pulmologije i specijalističke ispite iz opšte medicine. Slovi za jednog od najboljih predavača na užoj specijalizaciji i magisterijumu iz pulmologije. 

Na katedri pedijatrije, bio je šef, zamjenik šefa, kao i vršilac dužnosti šefa katedre pedijatrije. Član  je organizacionog odbora »Stremljenja i novina u medicini« na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 

Prof. dr Minić je predavač pedijatrije na Medicinskom faklultetu Univerziteta Istočno Sarajevo u Foči i Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu. 

Nosilac je saradnje sa Univerzitetskom dečijom klinikom u Hajdelbergu i organizator međunarodnih sastanaka o cističnoj fibrozi ( The Second Regional Meeting on Cystic Fibrosis, i South Eastern CF Conference). Predsedavao je  Evropskom konferencijom  o cističnoj fibrozi održanom u Beogradu 2018.god. Konferencija je prvi put održana izvan zemalja Evropske unije, učestvovalo je više od 2000 eksperata iz oblasti cistične fibroze. 

Prof. dr Minić je dugogodišnji rukovodilac Službe za ispitivanje i liječenje bolesti pluća u IMD, koja je trenutno centar nacionalne, regionalne, a u nekim oblastima i evropske referentnosti u svim oblastima dječje pulmologije (astma, respiratorne infekcije, bronhopulmonalna displazija, cistična fibroza, sindrom primarne cilijarne diskinezije, non-CF bronhiektazije, intersticijumske bolesti pluća, urođeni poremećaji disajnih puteva i pluća, bronhoskpija, ekstrakcije stranih tijela, spiroergometrija, mehanička ventilacija u kućnim uslovima). 

Član je velikog broja stručnih udruženja i dobitnik brojnih priznanja, kao što je Priznanje Evropskog udruženja za cističnu fibrozu (ECFS) za unapređenje standarda zbrinjavanja bolesnika, u Briselu, 2015.godine