fbpx

Milorad Ljutica

strabolog i dječji oftalmolog

Biografija

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gdje je položio i specijalistički ispit iz oftalmologije. Odbranio je magistarsku tezu na temu: Rehabilitacija teške funkcionalne slabovidost kod dece na uzrastu 10 do 14 godina. – mentor prof. B. Stankov. Stručno  se usavršavao u oblasti strabologije, dečije oftalmologije i neurooftalmologije. 

Na fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu je radio kao asistent na predmetima Funkcionalna dijagnostika i rehabilitacija monokularnog i binokularnog vida i Ortoptika. 

Uža specijalnost dr Ljutice su operativno liječenje razrokosti kod djece i odraslih, liječenje slabovidosti, pedijatrijska oftalmologija, neurooftalmologija, refrakcione anomalije kod djece, operativno i konzervativno liječenje razrokosti kod djece i odraslih i dječja oftalmologija. Rukovodilac je Centra za dječiju oftalmologiju i razrokost „Miloš klinike“ i član Evropske Strabološke Asocijacije (ESA) i Svjetskog udruženja za dječiju oftalmologiju i strabologiju (WSPOS).