fbpx

Muhedin Dino Kadić

ORL

Biografija

Dr Kadić je diplomirao je na Medicinskom fakultetu univerziteta u Sarajevu. Radio je u zavodu za hitnu medicinsku pomoć  i bio specijalizant ORL za IBD KCCG. Radio u DZ Fojnica, na poslovima ljekara porodične medicine i u urgentnom centru. Istovremeno, bio je predavač stručne grupe predmeta u Srednjoj medicinskoj školi. Obavio pripravnicki staž u Opštoj bolnici Abdulah Nakaš u Sarajevu i radio u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao viši stručni saradnik za razvoj standarda za bolnice, domove zdravlja i timove porodične medicine. 

Doktorand je Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, položio ispite iz postdiplomskog programa i započeo izradu doktorske disertacije. 

U saradnji sad dr Elvirom Zvrkojm, objavio je naučni rad Valjanost, interna konzistentnost i test-retest pouzdanost Crnogorskog indeksa hendikepa glasa od 10 stavki (Arhiva za industrijsku higijenu i toksikologiju).  Aktivni je član Udruženja ORL Crne Gore, član predsjedništva udruženja ORL Crne Gore  i sekretarijata Organizacionog odbora II OMI ENT SatelliteSymposium Montenegro i  V Simpozijuma otorinolaringologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem.  

Učestvovao je na brojnim simpozijumima i kongresima:  na Simpzijumu povodom obilježavanja Svetskog dana glasa, Strana tijela donjih disajnih puteva, kao i Savremeni pristup dijagnostici i terapiji karcinoma Larinksa, učestvovao je na 20. Kongresu otorinolaringologa Srbije sa međunarodnim učešćem, i 58. ORL nedelji sekcije za ORL Srpskog lekarskog društva. Prezentovao je rad – Rezultati hirurškog liječenja pacijenata sa hroničnim zapaljenjem srednjeg uva – naša iskustva, na simpozijumu ORL sa međunarodnim učešćem, Žabljak. Učestvovao je na simpozijumu  Letnja škola ORL – Otologija u Sremskim Karlovcima, Nacionalnom Simpozijumu Aktuelnosti u ORL..  

Pohađao je  brojne  kurseve, kao što su kursevi iz programa Kontinuirane medicinske edukacije u organizaciji Centra za Kontinuiranu medicinsku edukaciju, Zagreb temporal bone dissection course,  pohadjao edukaciju i kurs disekcije temporalne kosti u Beču i u Kyetani (Poljska), kao i u organizaciji Weill Cornel University and AAF održanog u Salzburgu i dobitnik je nagrade – Exelent case presentation 2018.  

Član je organizacionog odbora EUPSA kongresa u Podgorici i aktivno je učestvovao na kongresu u organizaciji Pediatric Association of the Balkan u Ljubljani sa radom- Strana tijela traheje i ezofagusa kod pedijatrijske populacije u CG u periodu 2010-2015. Pohadjao je  ljetnju školu rinologije u Sremskim Karlovcima i  položio Pre hospital trauma life support – trening akreditovan od American Colege of Surgeons. 

Objavio je rad Procjena vrijednosti rane habilitacije po vojta metodi i bobath konceptu kod djece sa down, knjigu sa AKAZ-om i akreditacijske Standarde za bolnice. Završio je edukaciju iz konzervativne i endoskopske terapije u  gastroenterologiji i hepatologiji, Škola Gastroenterohepatologije Sigurna hirurgija za sigurnost pacijenta i druge brojne edukacije