fbpx

Sanja Medenica

endokrinolog

Biografija

Doktorka Sanja Medenica je rođena u Baru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i dobila Pohvalnicu Medicinskog fakulteta za najboljeg studenta pete godine. Postdiplomske specijalističke akademske studije  kao i doktorske studije iz endokrinologije je završila na istom fakultetu i stekla zvanje doktora medicinskih nauka.  Ljekarski staž je odradila u KBC Zvezdara, nakon čega je radila kao klinički ljekar volonter na Odeljenju za bolesti štitaste žlijezde u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.   

Bila je asistent na predmetu Histologija sa embriologijom, kao i na predmetu Interna medicina, a 2022.godine izabrana je u zvanje Docenta na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.  

Od 2012.godine je zaposlena na Odeljenju za endokrinologiju Interne klinike Kliničkog centra Crne Gore, prvo kao klinički ljekar, a potom i kao specijalizant Interne medicine koju je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2019.godine, a užu specijalizaciju iz endokrinologije je završila na istom fakultetu 2022.godine. 

Doktorka Sanja Medenica je od 2018. EYES ambasadorka za Crnu Goru. Aktuelni je sekretar Udruženja endokrinologa Crne Gore.  

Dobitnica je nagrade za najbolju  prezentaciju rada pod nazivom ‘Primjena derivata sulfonilureje sa modifikovanim oslobađanjem kod dijabetičara tip 2 u cilju procjene kvaliteta glikoregulacije,  kardiovaskularne i protekcije bubrega’, koju dodjeljuje Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog lječničkog zbora, kao i dobitnica nagrade za najbolju usmenu prezentaciju u sesiji Reproduktivne endokrinologije na kongresu EYES 2022.godine. Kao prvoplasirano nagrađena u sklopu EYES Clinical Observership Programme, tokom 2022.godine pohađala je edukaciju u Policlinico Universitario Gemelli u Rimu pod mentorstvom Prof.dr Alfredo Pontecorvi. 

Pohađala je brojne edukativne programe u zemlji i inostranstvu