fbpx

Javni konkurs za odobravanje specijalizacije iz oblasti radiologije

Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika ,,MOJ LAB“ Podgorica

Broj: 80

Datum: 07.02.2024. godine

Na osnovu stava 3 člana 104 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list Crne Gore“, br. 003/16 od 15.01.2016, 039/16 od 29.06.2016, 002/17 od 10.01.2017, 044/18 od 06.07.2018, 024/19 od 22.04.2019, 024/19 od 22.04.2019, 082/20 od 06.08.2020, 008/21 od 26.01.2021, 003/23 od 10.01.2023), članova 8 i 11 Statuta PZU Poliklinike MOJ LAB Podgorica, Saglasnosti Ministarstva zdravlja Crne Gore broj 1-112/23-4324/2 od 19.12.2023. godine, člana 6 i 7 Pravilnika o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni list Crne Gore“, br. 022/16 od 30.03.2016), izvršni direktor raspisuje:

J A V N I     K O N K U R S

I Za odobravanje specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe PZU Poliklinike MOJ LAB Podgorica i to – 1 (jedne) specijalizacije iz oblasti radiologije.

II Učesnici u predmetnom javnom konkursu treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Opšta zdravstvena sposobnost – što se dokazuje predajom uvjerenja o istoj.
 2. Završen Medicinski fakultet, VII nivo kvalifikacije obrazovanja – dokazuje predajom ovjerene kopije diplome.
 3. Položen stručni ispit i prethodni radni odnos u trajanju najmanje od godinu dana – dokazuje predajom ovjerene kopije Uvjerenja o položenom ispitu i davanjem na uvid radne knjižice.
 4. Posjedovanje crnogorskog državljanstva ili stalnog boravka – dokazuje se predajom kopije relevantnih i važećih ličnih dokumenta.

III Kriterijumi za odobravanje specijalizacije su:

 1. Uspjeh na studijama izražen prosječnom ocjenom.
 2. Uspjeh iz predmeta iz oblasti za koju se odobrava specijalizacija.
 3. Dužina studiranja.
 4. Poznavanje stranog jezika (engleski, njemački, ruski, francuski, italijanski).
 5. Rezultat usmenog intervjua.

IV Kandidat za odobravanje specijalizacije, uz prijavu, zdravstvenoj ustanovi podnosi sledeće dokaze:

 1. Kopiju lične karte.
 2. Notarski ovjerenu kopiju diplome Medicinskog fakulteta i ovjerenu kopiju rješenja o nostrafikaciji ukoliko je primjenjivo.
 3. Notarski ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu.
 4. Dokaz o uspjehu na studijama prikazan putem prosječne ocjene.
 5. Dokaz o uspjehu konkretno iz predmeta iz oblasti radiologije.
 6. Dokaz o dužini studiranja.
 7. Uvjerenje o poznavanju stranog jezika (engleski, njemački, ruski, francuski, italijanski), ne starije od 3 (tri) godine izdato od strane nadležne institucije (Filološkog fakulteta ili Instituta za strane jezike  koji je pripojen navedenom fakultetu).
 8. Dokaz da je nakon položenog stručnog ispita bio u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi najmanje godinu dana.
 9. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. 

V Izbor kandidata će se vršiti u skladu sa normama Pravilnika o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni list Crne Gore“, br. 022/16 od 30.03.2016), te se kandidatu koji bez opravdanog razloga odustane od odobrene specijalizacije, ukolio se ponovo prijavi za odobrenje iste, umanjuje ukupan broj bodova za odobrenje u iznosu od 20%.

VI  Komisija koju je obrazovala zdravstvena ustanova, u roku od sedam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava, poziva prijavljene kandidate radi obavljanja usmenog intervjua.

Poziv se dostavlja u pisanom obliku i sadrži podatke o mjestu i vremenu obavljanja usmenog intervjua.

Na osnovu kriterijuma navedenih u stavu III ovog Konkursa, Komisija sačinjava rang listu kandidata, sa dokumentacijom na osnovu koje je izvršeno bodovanje, koju dalje dostavlja izvršnom direktoru zdravstvene ustanove.

Odluku o odobravanju specijalizacije izvršni direktor zdravstvene ustanove donosi u roku od sedam dana od dana prijema rang liste kandidata.

Odluka se objavljuje na oglasnoj tabli zdravstvene ustanove i dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na javni konkurs, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke.

VII Javni konkurs će biti objavljen na sajtu www.mojlab.me kao i u dnevnom listu Pobjeda.

VIII Prijave sa ovjerenim dokazima dostaviti na sledeću adresu: Bulevar 21. maja, Donja Gorica – zgrada MOJ LAB-a.

Javni konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, a nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Kontakt telefon: 067/900-245 Javni konkurs je objavljen 07.02.2024. i traje do i zaključno sa 15.02.2024. godine.

Konkurs možete preuzeti u pdf verziji OVDJE.

  19989