fbpx

Osteoporoza, „tihi kradljivac kostiju“

Dr Hatidža Divanović, specijalista reumatologije

Šta je osteoporoza?

Osteoporoza je bolest koju karakteriše niska koštana masa i propadanje mikroarhitektonike kosti, što dovodi do lomova i pri maloj traumi. Najčešći lomovi se dešavaju na zglobu kuka, podlaktici i pršljenovima. To je bolest koja ne boli i često se dijagnostikuje poslije pada, pa se traži snimanje gustine kosti, ili na drugim snimanjima kad radiolog primjeti poremečaj strukture kosti i savjetuje pregled reumatologa.

Može biti primarna, (mada u rijetkim slučajevima) i sekundarna. Mnogo je češća kod žena nego kod muškaraca. Smatra se da žene 6x više oboljevaju. Takođe, postoje dokazi da je osteopoza i genetska bolest. Otkriveni  gen G5 C6  je eksperimentalno dokazan na institutu za genetska istraživanja John Hopkins SAD.

Ova bolest poprima epidemijske razmjere. U Evropi je 2019. bilo 45700 lomova od osteoporoze. U SAD  se svake 3 sec desi 1 fraktura. Liječenje i postoperativni tok koštaju mnogo. Smatra se da će 2030. liječenje osteoporoze i komplikacija, koje je izazvala, koštati 25.3 milijarde dolara. 

 

Šta je DXA?

Dijagnoza osteoporoze se postavlja rađenjem DXA-om (dualna X apsorpciometrija). To je zlatni standard po preporuci SZO. Aparat se zove osteodenzitometar. Na aparatu koji posjeduje poliklinika Moj Lab pored očitanog nalaza gustine kostiju dobijaju se rezultati FRAX INDEX- desetogodišnja procjena od mogučnosti preloma, procjena rizika i nastanka fraktura povezanih sa mijroarhitektinijom kosti. Preporučen je od strane ISCD- Internacionano društvo za osteoporozu. Ovaj aparat takođe ima najmanju dozu zračenja do sada.

 

Liječenje osteoporoze

Na osnovu snimka, laboratorijskih nalaza  i komorbiditeta (pridruženih bolesti koje ima pacijent) reumatolog određuje terapiju koja je individualna za svakog pacijenta. Lijekovi koji se prepsuju su bosfosfonati koji zaustavljaju razgradnju kosti, hormonska terapija (Estrogeni i Progesteron) podstiču izgradnju kosti, SERM (Selektivni modulatori estrogenskih receptora),  u kom slučaju se pored reumatologa u liječenje osteoporoze uključuju i endokrinolozi. Kada terpija bisfosfonatima ne pomogne pristupa se preporukama SZO i uključuju monoklonska antitijela – biološka terapija.

BOX

DXA pregled se preporučuje za:

 • sve žene u menopauzi,
 • žene koje su imale ranu menopauzu ili odstranili matericu i jajnike,
 • pacijenti sa endokrinopatijama- endokrinološkim bolestima,
 • HOBP pacijenti koji imaju hronične opstruktivne plućne bolesti,
 • renalna insuficijencija- smanjena funkcija bubrega,
 • hipervitaminoza A,
 • dugotrajna primjena lijekova (kortikopreparati, barbiturati, fenitoin, heparin),
 • maligne bolesti,
 • malapsorpcijski sindrom,
 • SBVT (pacijenti koji imaju Lupus, Sklerodermu, …)
 • astronauti.

Prevencija

Prevencija osteoporoze je kretanje, izlaganje suncu, unošenje suplemenata – kalcijuma  i vitamina D, rađenje osteodenzitometrije i redovne reumatoliške kontrole.

Dr Elzana Čikić, specijalista endokrinoliogije

Osteoporoza predstavlja veliki zdravstveno-socijalni problem jer značajno remeti kvalitet života oboljelih. Prelomi pršljenova su češći od raka dojke, moždanog udara I infarkta miokarda. Činjenica je da najveći broj oboljelih osoba ostaje nedijagnostikovan. Procjenjuje se da samo 1/3 populacije koja pati od osteoporoze ima postavljenu dijagnozu, a 2/3 ostaje nedijagnostikovana. Više od polovine onih koji imaju postavljenu dijagnozu se ne liječi.  Zato je važno preduzeti mjere za detekciju osoba sa rizikom, pravovremeno liječiti osteoporozu I na taj način prevenirati prelome.

Prema Američkom koledžu za endokrinologiju, snimanje na DXA aparatu  se prpeoručuje svim ženama koje imaju ili su starije od  65 godina, postmenopauzalnim ženama koje dožive prelom kosti prilikom male trauma, sa radiografski uočenom osteopenijom, za pacijente na terapiji sistemskim glukokortikoidima  (ekvivalent 5 mg pronisona tri mjeseca i duže ). Takodje žene koje su  u perimenopauzi ili postmenopauzi sa faktorima rizika kao što je nizak indeks tjelesne mase, na terapiji sistemskim glukokortikoidima, pozitivna porodična anamneza o frakturi kuka kod roditelja, ekscesivna upotreba alkohola I pušenje cigareta o svim osobama sa oboljenjima koja mogu dovesti do sekundarne osteoporoze.

Osim nepromjenjivih faktora rizika (životna dob za žene>65 godine, za muškarce>70 godina), ženski pol, etničke grupe (bijela populacija, orijent), prethodni prelomi na malu trauma, prelom kuka kod roditelja, liječenje glukokortikoidima i reumatoidni artritis postoje I promjenjivi

Promjenjivi faktori rizika su: 

 • nizak unos vitamina D i kalcijuma,
 • sjedeći stil života bez fizičke aktivnosti,
 • nizak indeks tjelesne mase,
 • unos alkohola 3 ili više jedinica dnevno,
 • unos kofeina više od 3 jedinice dnevno,
 • deficit estrogena,
 • oštećenje vida,
 • sklonost padovima.


Procjenu osteoporoze treba obaviti svim pacijentima sa endokrinim bolestima, bez obzira na životnu dob i pol. Pod tim podrazumijevam dijeagnoze: acromegalia,  manjak hormona rasta, hiperprolaktinemia, diabetes mellitus Tip 1 i Tip 2, Kušingov sindrom, hiperparatireoidizam, tireotoksikoza, hipogonadizam i amenoreja, Adisonova bolest I Porfirija.

Ostale bolesti: reumatoidni artritis, poremećaji gastrointestinalne i hepatobilijarne funkcije, hronična bubrežna insuficijencija, transplantacija organa, perniciozna anemija, hronična opstruktivna bolest pluća, osteogenesis imperfecta, dugotrajno mirovanje, trudnoća i dojenje, endometrioza, hipofosfatazija, idiopatska skolioza, limfomi i leukemije, mastocitoza, multipli mijelom, hemofilija, multipla skleroza, sarkoidoza, talasemija, ankilozirajući spondilitis i amiloidoza.

Postoje određena ograničenja prilikom mjerenja koštane gustine.   Prisustvo osteomalacije kod starijih osoba izmijeniće ukupni koštani matriks zbog smanjene mineralizacije kosti. Osteoartroza ili osteoartritis kičme ili kuka čest je kod starijih osoba,  heterogenost gustine zbog osteoartroza, prethodnih preloma ili skolioze čini izmjereni BMD nepouzdanim. Kao dopuna procjeni rizika od preloma kod ovih stanja koristi se VFA tjprocjena preloma pršljenova I TBS -trabekularni koštani skor.

Šta kada se primijete nepravilnosti na kostima na snimku?

Liječenje podrazumijeva  prevenciju preloma, stabilizaciju i povećanje koštane gustine, uklanjanje simptoma preloma i deformiteta kosti i unapređenje i očuvanje funkcionalne sposobnosti.

Osnovno liječenje osteoporoze :

 • prekid svih loših navika po zdravlje i uklanjanje faktora rizika, 
 • nadoknada vitaminA D3 u količini 1000-2000 ij na dan da se održi serumski novo vitaminA, 
 • unos kalcijuma (ishranom i kroz suplemente ako je potrebno),
 • ograničiti unos alkohola do 2 jedinice na dan,
 • prestanak pušenja,
 • redovno vježbanje,
 • fizikalna terapija i rehabilitacija, vježbe mišićne snage i koordinacije
 • postupci s ciljem smanjenja rizika od pada (korekcija vida, neuroloških bolesti i sl).

Farmakološka terapija je potrebna pacijentima sa osteopenijom ili niskom koštanom masom sa postojećim prelomom na malu trauma, pacijentima sa T-skorom od -2,5 ili nižim na kičmi, kuku ili radijusu, pacijentima sa T-skorom između -1,0 i -2,5 ako je visok FRAX® (alat za procjenu rizika od preloma) ili TBS prilagođen FRAX. Uspješno liječenje osteoporoze je povećanje mineralne gustine kostiju ili stabilno stanje u odnosu na početno mjerenje, I spriječavanje novih preloma ili progresije već postojećih preloma. Praćenje učinka liječenja se vrši kontrolnim snimanjem svake jedne do dvije godine, poželjno na istom aparatu, istom tehnikom.

  19989