fbpx

Primarijus dr Milica Šofranac

Primarijus dr Milica Šofranac je rođena u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. U toku studija na Medicinskom  fakultetu, obavila je specijalnu praksu na IV Internoj Klinici Karlovog Univerziteta u Pragu. Po završetku obaveznog ljekarskog staža, položenog državnog ispita, radila je  u Domu zdravlja Podgorica, a potom kao klinički ljekar u Dječijoj bolnici. Specijalizaciju iz pedijatrije i prvu godinu magistarskih studija iz pedijatrijske pulmologije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu. Primarijus je i mentor iz dijela specijalističkog staža iz oblasti pedijatrije. 

Nakon završene specijalizacije radi u svojstvu Načelnika predškolskog dispanzera, koordinatora Savjetovališta za mlade, konsultanta Savjetovališta za trudnice i izabranog doktora za djecu u Domu zdravlja Danilovgrad. Radila je dopunski  na dva punkta Doma zdravlja Podgorica i u privatnoj zdravstvenoj ustanovi „Sumedica“ .  

Član je Ljekarske Komore Crne Gore sa aktivnom licencom za rad  i ljekarsku praksu. Član  je Udruženja, a donedavno je bila i  član Upravnog odbora Udruženja pedijatara CG/UPCG/. Od 2012. godine član je EAPS i UNEPSASada  je i član Komisije za provjeru  stručne ososobljenosti u Ministarstvu javne uprave Crne Gore i EiP. 

Bila je predsjednik u jednom i član Prvostepene Ljekarske komisije  republičkog Fonda za zdravstvo u dva mandata i član Komisije za etička pitanja Ljekarske komore CG.  

Prvi je koautor 4 knjige iz oblasti unapređenja zdravstvenih usluga. Stručni i stalni saradnik stranog i domaćeg medicinskog časopisa. Recenzent je za primarijat i mentor iz oblasti pedijatrije. 

Završila „Jugoslovensku školu ultrazvuka -dječiji kukovi, pedijatrija-ortopedija“, 1997. godine u Kragujevcu i po drugi put 2019. godine IV edukaciju iz ultrazvuka dječijih kukova u KCCG  pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja CG. Posjeduje licence iz obije.  

Prim. dr Milica Šofranac Posjeduje radove i sertifikate  kao aktivni  učesnik na  domaćim i stranim kongresima, konferencijama, simpozijumima i stručno naučnim skupovima. Dobitnica je prve nagrade sa četiri objavljena rada. Posjeduje sertifikate  za objavljene autorske i koautorske radove, od kojih su neki citirani i prezentovani u našim i stranim stručnim publikacijama, kao i iz raznih oblasti pedijatrije u sklopu kontinuirane medicinske edukacije. 

  19989