fbpx

Prof. dr sci. med. Omer Devaja 12. decembra u Poliklinici Moj Lab Podgorica

Profesor doktor Omer Devaja rođen je 1964. godine u Somboru. Osnovnu i srednju školu završio je u Novom Sadu, sa odličnim uspjehom. Medicinski fakultet u Novom Sadu završio je 1989. godine sa prosječnom ocjenom 9,65.

U periodu od 1990. do 1995. godine radio je na Klinici za operativnu hirurgiju, na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici, gdje je 1994. god. sa odličnim uspjehom položio specijalistički ispit iz ginekologije. Magistarski rad pod nazivom ,,Rane promjene na uro traktu žena oboljelih od karcinoma cerviksa uterusa St Ib posle hirururške i radiološke terapije” odbranio je 1992. godine, a iste godine je i izabran u zvanje asistenta na Katedri za onkologiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Stipendiju fondacije ,,Stanley Thomas Johnson” za doktorske studije u Londonu, u St. Thomas bolnici u laboratoriji ,,Imperial Cancer Research Foundation” (ICRF), dobio je 1995. godine, te se narede dve godine bavio naučno-istraživačkim radom iz molekularne biologije karcinoma jajnika i endometrijuma. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Ekspresija heat shock proteina (hsp27) u karcinomu endometrijuma i karcinomu jajnika” odbranio je 2000. godine.

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva u Velikoj Britaniji položio je 2002. godine, kada je postao i član Kraljevskog udruženja obstetričara i ginekologa (MRCOG). U St. Thomas bolnici u Londonu, u periodu od 1998. do 2001. godine obavio je supspecijaliazaciju iz oblasti ginekološko-onkološke hirurgije, gdje je 2001. god. položio i subspecijalistički ispit.

U toku svoje dugogodišnje karijere boravio je na stručnom usavršavanju u Kanadi, Španiji, Egiptu, Njemačkoj i Indiji.

Od 2003. do danas radi kao specijalista iz ginekologije i subspecijalista hirurg za ginekološku onkologiju u West Kent Cancer Centru u Majdstonu, u Velikoj Britaniji, je 2006. god. postao direktor subspecijalističkog programa iz ginekološke onkologije za jugoistočnu Englesku. Iste godine je postao i načelnik Ginekološko onkološkog odjeljenja u West Kent Cancer Centru. Od januara 2019. godine postaje direktor specijalizovanih hirurških grana u Majdston bolnici.

Laparoskopskim operacijma prof. dr Omer Devaja počeo je da se bavi prije više od 20 godina, i dodatno stručno usavršavanje iz ove hirurške tehnike obavio je u Kvebeku u Kanadi. U Onkološki centar u Engleskoj uveo je laparoskospsku histerektomiju, laparoskopsku radikalnu histerektomiju, laparoskopsku pelvičnu limfadenektomiju i jedan je od pionira u razvoju detekcije sentinelne žlijezde kod karcinoma tijela materice i karcinoma grlića materice koju je uveo 2004 godine. Ova metoda pruža veću preciznost u otkrivanju metastaza u limfnim čvorovima u poređenju sa standardnom pelvičnom limfadenektomijom, uz značajno smanjenje komplikacija (otok ekstremiteta, infekcije i ciste).

Prof. dr Omer Devaja je i ispitivač na Medicinskom fakultetu Gyus, Kings, and St.Thomas Medical School i ispitivač na subspecijalističkom ispitu za Ginekološku Onkologiju u Royal College of Obstetricians and Gynaecologist (RCOG). Član je predsjedništva British Gynae Cancer Society (BGCS) i član mnogobrojnih nacionalnih i internacionalnih udruženja (RCOG, BGCS, BSCCP, ESGO, BSGE, ESGE). U 2022-oj izabran je za predsjednika radne grupe za Endoskopsku hirurgiju u Ginekološkoj Onkologiji u okviru Internacionalnog Udruženja za Ginekološku Endoskopsku Hirurgiju (ISGE). Od 2014. godine angažovan je kao profesor po pozivu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Organizovao je više od 30 kurseva iz laparoskopske hirurgije i detekcije sentinelne žlijezde u Ginekološkoj Onkologiji. Tokom karijere publikovao je preko 40 stručnih radova 10 poglavlja za stručne udžbenike i objavio dvije knjige: „Atlas iz laparoskopske hirurgije u ginekologiji” i „Karcinom jajnika”. Prezentovao je preko 50 stručnih radova na nacionalnim i internacionalnim kongresima i održao brojna predavanja kao predavač po pozivu.

Oblast bavljenja prof. dr Omera Devaja je ginekološka hirurgija sa kompletnom dijagnostikom: pregled spekulumom, vaginalni pregled sa brisevima uključujući PAPA bris i HPV test, kolposkopija sa tretmanom premalignih lezija grlića materice (LLETZ LOOP), ultrazvučni pregledi, kao i endoskopski pregled endometrijuma sa histeroskopom.

Pored klasičnih ginekoloških operacija, posebna oblast bavljenja prof. dr Omera Devaje je laparoskopska hirurgija (minimalno invazivna hirurgija) u ginekologiji i ginekološkoj onkologiji. Tokom poslednjih 20 godina izveo je preko 1000 laparoskopskih operacija uključujući radikalnu laparoskopsku histerektomiju u tretmanu karcinoma grlića materice, laparoskopsku pelvičnu limfadenektomiju u tretmanu karcinoma grlića materice i tijela materice, laparoskopsku detekciju sentinelne žlijezde, trahelektomije, (za čuvanje fertiliteta kod karcinoma vrata materice), i operacije malignih promjena na vulvi.

Pored maligne patologije prof. dr Omer Devaja bavi se i benignom patologijom: laparoskopskim operacijama benignih cisti i tumora jajnika, laparoskopskom histerektomijom kod benignih promjena materice i obilnog vaginalnog krvarenja, kod mioma materice i endometrioze, kao i operacijama premalignih promjena na vulvi.

  19989